"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 30 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Peace and Conflict Studies

Denna kursplan gäller: 2018-09-10 och tillsvidare

Kurskod: 2FO024

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-01-18

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-07

Innehåll

Syftet med kursen är att utveckla studentens förmåga att genomföra ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete. Studenten ska i samband med detta få fördjupad kunskap på ett eller flera forskningsområden inom freds- och konfliktstudier.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • avgränsa ett vetenskapligt problem och formulera en ambitiös frågeställning inom freds- och konfliktstudier
  • utarbeta en noga övervägd analysram som är tydligt grundad i teori och metod inom freds- och konfliktstudier
  • genomföra en studie genom att tillämpa ändamålsenliga metoder och anknyta till relevant teoribildning
  • författa en vetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till kunskap och forskning på området reflektera över den egna ansatsens styrkor och svagheter
  • genomföra granskningar av vetenskapliga artiklar och/eller andra studentuppsatser samt sätta in dessa analyser i vidare teoretiska perspektiv och kunskapssyner.

Behörighetskrav

Freds- och konfliktstudier 90 hp, alternativt 90 hp statsvetenskap och minst 30 hp freds- och konfliktstudier eller motsvarande, inkl självständigt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs kurser på avancerad nivå om 60 hp, varav 30 hp i freds- och konfliktstudier eller motsvarande. Dessutom krävs En 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av seminarier och individuell handledning. Handledning ges under den termin studenten läser kursen (se också övriga föreskrifter). Den studiehandledning som presenteras vid kursstarten ger ytterligare vägledning om undervisningens uppläggning.

Examination

Kursen examineras i seminarieform genom ventilering av en egenhändigt författad uppsats. Dessutom ingår fullgörande av kommentatorsuppgifter och i övrigt aktivt deltagande i seminarierna. För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Handledning ges enbart under den första terminen som studenten är registrerad på kursen.
 
Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 30

Studenterna ansvarar för inhämtning av relevant litteratur för det självständiga uppsatsarbetet.