Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analytiska perspektiv på kriser och krishantering, 7,5 hp

Engelskt namn: Analytical Perspectives on Crises and Crisis Management

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2FO029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-29

Innehåll

Kursen introducerar olika analytiska perspektiv som kan användas i studiet av kriser och krishantering. Under kursen går vi igenom olika faser i krishanteringsprocessen och diskuterar utmaningar och möjligheter före, under och efter en kris. Kursen behandlar begrepp och teorier inom krishanteringslitteraturen som är centrala för att förstå och analysera såväl historiska som samtida kriser. Vi diskuterar även hur det tvärvetenskapliga och praktikernära kunskapsfältet krishantering har utvecklats över tid. Särskild vikt ägnas åt att diskutera hur studier av kriser och krishantering har hemvist i olika vetenskapliga discipliner. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • Redogöra för krishanteringsprocessers olika faser och dess olika utmaningar och möjligheter.
 • Återge huvuddragen i den vetenskapliga diskussionen om hur risker och kriser skapas och hur de hanteras av krishanteringsaktörer i olika samhälleliga sektorer. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • Reflektera kring teman och centrala diskussioner inom den tvärvetenskapliga krishanteringslitteraturen.
 • Genomföra och presentera analyser av krishanteringsprocesser med hjälp av centrala begrepp och teorier inom den tvärvetenskapliga krishanteringslitteraturen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen består av egna litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt övningar i grupp och enskilt. Kursen avslutas med en individuell skriftlig rapport där kursens alla delar behandlas. Seminarierna utgör obligatoriska utbildningsmoment. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment ges möjlighet att på annat sätt genomföra det obligatoriska utbildningsmomentet. På vilket sätt detta sker anpassas efter undervisningens upplägg.

Examination

Examination av kursen sker genom:
 1. Aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig och skriftlig presentation (U-G)
 2. Grupparbete med muntlig och skriftlig presentation (U-G)
 3. Skriftlig individuell rapport (U-VG)
För godkänt på kursen krävs godkänt på alla delar av examinationen. För betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom väl godkänt på den skriftliga individuella rapporten. Betyg på kurs sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. 

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545­3317­02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

​Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Social Capital and Community Resilience
  Aldrich P., Meyer A.
  Ingår i:
  American behavioral scientist.
  Beverly Hills, Calif. : Sage : 1960- : 59 : sid. 254-269 :
  Obligatorisk

  Katastrofriskreducering : perspektiv, praktik, potential
  Ullberg Susann Baez, Becker Per
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 419 s. :
  ISBN: 9789144106137
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hilhorst Dorothea
  Classical humanitarianism and resilience humanitarianism : making sense of two brands of humanitarian action
  Ingår i:
  Journal of International Humanitarian Action [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu : 3 :
  https://jhumanitarianaction.springeropen.com/articles/10.1186/s41018-018-0043-6
  Obligatorisk

  Understanding Multiplexity of Collaborative Emergency Management Networks
  Kapucu N, Hu Q
  Ingår i:
  American review of public administration.
  Parkville, Mo. : Midwest Review of Public Administration : 1981- : 46 : sid. 399-417 :
  Obligatorisk

  McConell A
  Success? Failure? Something in-between? A framework for evaluating crisis management
  Ingår i:
  Policy & society : journal of public, foreign and global policy. [Elektronisk resurs]
  30 : sid. 336-350 :
  Obligatorisk

  Rising to the challenges of a catastrophe: The emergent and prosocial behavior following Hurricane Katrina
  Rodriguez H, Trainor J, Quarantelli E.L.
  Ingår i:
  The annals of the American academy of political and social science [Elektronisk resurs]
  Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 1890- : 604 : sid. 82-101 :
  Obligatorisk

  A review of informal volunteerism in emergencies and disasters: Definition, opportunities and challenges
  Whittaker J, McLennan B, Handmer J
  Ingår i:
  International Journal of Disaster Risk Reduction [Elektronisk resurs]
  Elsevier : 13 : sid. 358-368 :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Social Capital and Community Resilience
  Aldrich P., Meyer A.
  Ingår i:
  American behavioral scientist.
  Beverly Hills, Calif. : Sage : 1960- : 59 : sid. 254-269 :
  Obligatorisk

  Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy
  Christensen T, Laegreid P
  Ingår i:
  Public administration review [Elektronisk resurs]
  Washington : American Society for Public Administration : 1998- : 76 : sid. 887-897 :
  Obligatorisk

  Retrospectives and Prospectives on Hurricane Katrina: Five Years and Counting
  Comfort L, Birkland T, Cigler B, Earthea N
  Ingår i:
  Public administration review [Elektronisk resurs]
  Washington : American Society for Public Administration : 1998- :
  Obligatorisk

  Coppola Damon P.
  Introduction to international disaster management
  Third edition. : Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Hein : [2015] : xxiv, 733 pages :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2014955858-d.html
  ISBN: 978-0-12-801477-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hassel H
  Risk and vulnerability analysis in practice: evaluation of analyses conducted in Swedish municipalities
  Ingår i:
  Natural hazards [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  63 : sid. 605-628 :
  Obligatorisk

  Understanding Multiplexity of Collaborative Emergency Management Networks
  Kapucu N, Hu Q
  Ingår i:
  American review of public administration.
  Parkville, Mo. : Midwest Review of Public Administration : 1981- : 46 : sid. 399-417 :
  Obligatorisk

  McConell A
  Success? Failure? Something in-between? A framework for evaluating crisis management
  Ingår i:
  Policy & society : journal of public, foreign and global policy. [Elektronisk resurs]
  30 : sid. 336-350 :
  Obligatorisk

  Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process
  Perry R, Lindell M
  Ingår i:
  Disasters Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 27 : sid. 336-350 :
  Obligatorisk

  Rising to the challenges of a catastrophe: The emergent and prosocial behavior following Hurricane Katrina
  Rodriguez H, Trainor J, Quarantelli E.L.
  Ingår i:
  The annals of the American academy of political and social science [Elektronisk resurs]
  Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 1890- : 604 : sid. 82-101 :
  Obligatorisk

  Nilsson Nils-Olov
  Samverkan - för säkerhets skull!
  Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : 2011 : 232 s. :
  Fritt tillgänglig via www.msb.se
  ISBN: 978-91-7383-144-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Uhr, C & Fredholm, L (2011), Samverkan vid stora olyckor och kriser kräver ett utvecklat tänkande om ledning, s 121-138.

  Crisis Management through Network Coordination – Experiences of Swedish Civil Defence Directors
  Wimelius M, Engberg J
  Ingår i:
  Journal of contingencies and crisis management [Elektronisk resurs].
  [Oxford] : Blackwell Publishers : 23 : sid. 129-137 :
  Obligatorisk

  A review of informal volunteerism in emergencies and disasters: Definition, opportunities and challenges
  Whittaker J, McLennan B, Handmer J
  Ingår i:
  International Journal of Disaster Risk Reduction [Elektronisk resurs]
  Elsevier : 13 : sid. 358-368 :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Social Capital and Community Resilience
  Aldrich P., Meyer A.
  Ingår i:
  American behavioral scientist.
  Beverly Hills, Calif. : Sage : 1960- : 59 : sid. 254-269 :
  Obligatorisk

  Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy
  Christensen T, Laegreid P
  Ingår i:
  Public administration review [Elektronisk resurs]
  Washington : American Society for Public Administration : 1998- : 76 : sid. 887-897 :
  Obligatorisk

  Retrospectives and Prospectives on Hurricane Katrina: Five Years and Counting
  Comfort L, Birkland T, Cigler B, Earthea N
  Ingår i:
  Public administration review [Elektronisk resurs]
  Washington : American Society for Public Administration : 1998- :
  Obligatorisk

  Coppola Damon P.
  Introduction to international disaster management
  Third edition. : Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Hein : [2015] : xxiv, 733 pages :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2014955858-d.html
  ISBN: 978-0-12-801477-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hassel H
  Risk and vulnerability analysis in practice: evaluation of analyses conducted in Swedish municipalities
  Ingår i:
  Natural hazards [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  63 : sid. 605-628 :
  Obligatorisk

  Understanding Multiplexity of Collaborative Emergency Management Networks
  Kapucu N, Hu Q
  Ingår i:
  American review of public administration.
  Parkville, Mo. : Midwest Review of Public Administration : 1981- : 46 : sid. 399-417 :
  Obligatorisk

  McConell A
  Success? Failure? Something in-between? A framework for evaluating crisis management
  Ingår i:
  Policy & society : journal of public, foreign and global policy. [Elektronisk resurs]
  30 : sid. 336-350 :
  Obligatorisk

  Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process
  Perry R, Lindell M
  Ingår i:
  Disasters Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 27 : sid. 336-350 :
  Obligatorisk

  Rising to the challenges of a catastrophe: The emergent and prosocial behavior following Hurricane Katrina
  Rodriguez H, Trainor J, Quarantelli E.L.
  Ingår i:
  The annals of the American academy of political and social science [Elektronisk resurs]
  Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 1890- : 604 : sid. 82-101 :
  Obligatorisk

  Nilsson Nils-Olov
  Samverkan - för säkerhets skull!
  Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : 2011 : 232 s. :
  Fritt tillgänglig via www.msb.se
  ISBN: 978-91-7383-144-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Uhr, C & Fredholm, L (2011), Samverkan vid stora olyckor och kriser kräver ett utvecklat tänkande om ledning, s 121-138.

  Crisis Management through Network Coordination – Experiences of Swedish Civil Defence Directors
  Wimelius M, Engberg J
  Ingår i:
  Journal of contingencies and crisis management [Elektronisk resurs].
  [Oxford] : Blackwell Publishers : 23 : sid. 129-137 :
  Obligatorisk

  A review of informal volunteerism in emergencies and disasters: Definition, opportunities and challenges
  Whittaker J, McLennan B, Handmer J
  Ingår i:
  International Journal of Disaster Risk Reduction [Elektronisk resurs]
  Elsevier : 13 : sid. 358-368 :
  Obligatorisk