"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital redigering och postproduktion, 30 hp

Engelskt namn: Digital Editing and Post Production

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN106

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-12

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Moment 1. Digital videoredigering, 7,5 högskolepoäng
Digital Video Editing, 7,5 credits
Momentet introducerar digital videoredigering som kunskapsområde och profession. Kursmomentet fokuserar på färdigheter i kamerateknik, ljussättning, inspelningsteknik, import, export och redigering. Under momentet behandlas och presenteras begrepp som är relevanta för att förstå och genomföra efterbearbetning av film och tv-produktioner. Teorier kring budskap och marknadsföring i film, exempelvis via produktplacering, samt upphovsrättsliga frågor relaterade till digital redigering hanteras. Vidare berör momentet kongnitiva teorier och perspektiv med fokus på färglära.

Moment 2. Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5 högskolepoäng
Post Production, Visual Effects and Motion Graphics, 7,5 credits
I detta kursmoment fördjupas redigering och postproduktion som kunskapsområde och profession. Kursmoment behandlar postproduktionens ingående tekniker och verktyg med ett fokus på visuella effekter. De krav som postproduktionsprocessen ställer på planering och genomförande av preproduktions- och produktionsprocessen behandlas både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Olika typer av visuella effekter så som komposition, färgarbete och greenscreen-tekniker, hanteras ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Slutligen berörs hur rörlig grafik kan användas och framställas.

Moment 3. Design i teori och praktik, 15 högskolepoäng
Design in Theory and Practice, 15 credits
Under momentet behandlas och fördjupas den begreppsapparat inom interaktionsdesign som introducerats under tidigare kursmoment. Designprocessen studeras teoretiskt, empiriskt och praktiskt, med avsikt att orientera i och skapa förståelse för designarbete och designprocesser inom digital medieproduktion. Med fokus på teoretiska och metodologiska frågeställningar om design, utforskas betydelsen av balanserade avvägningar mellan funktionalitet och upplevelserikedom vid design av digitala medieproduktioner. Förmågan att kommunicera och strukturera eget designarbete, är av särskild betydelse och fokus. 

Förväntade studieresultat

Moment 1. Digital videoredigering, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara begrepp och metoder inom icke-linjär redigering i digitala medieproduktioner.
2. Redogöra för teorier inom rörligt bildberättande.
3. Redogöra för teorier och metoder inom klippteknik.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Visa grundläggande färdigheter i kamerateknik och ljussättning.
5. Visa grundläggande färdigheter i klippning och färgkorrigering.
6. Utveckla en digital medieprodukt som innefattar rörlig bild och ljud.
7. Bedöma och välja metoder för digital redigering i relation till givna förutsättningar.
8. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.
9. Konstruktivt värdera medstudents medieprodukter.

Moment 2. Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för postproduktionsprocessens innehåll och dess förhållande till andra faser i arbetet med att framställa en digital medieproduktion.
2. Redogöra för teknikutvecklingens betydelse för postproduktionprocessen.
3. Redogöra för hur rörlig grafik kan användas för att förmedla ett budskap.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Genomföra ett preproduktions- och produktionsarbete med målet att skapa förutsättningar för ett effektivt postproduktionsarbete.
5. Utföra färgarbete på filmat material.
6. Utföra komposition av filmat och 3d-animerat material.
7. Genomföra inspelning och friläggning av greenscreen-material.
8. Utveckla en digital medieproduktion som består av rörlig grafik.
9. Värdera postproduktionens verktyg och processer i relation till praktiska designutmatningar.

Moment 3. Design i teori och praktik, 15 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för grundläggande teorier om designarbete.
2. Beskriva och förklara eget designarbete med stöd av begrepp och metoder inom designteori.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Planera och genomföra ett designarbete med stöd av verktyg och metoder inom design.
4. Planera och genomföra ett designarbete med stöd av verktyg och metoder inom projektledning.
5. Värdera designarbeten med stöd av verktyg och metoder inom interaktionsdesign.
6. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
7. Självständigt söka information om problem och identifiera behov av ytterligare kunskap.
8. Genomföra konsekvensanalyser av egna digitala medieproduktioner från ett beställnings- och kreatörsperspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras minst 32 hp inom kurserna Digital medieproduktion 1 och Digital medieproduktion 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.
 

Examination

Moment 1. Digital videoredigering, 7,5 högskolepoäng.
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom seminarium, individuella inlämningsuppgifter och genomförande av en gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Design i teori och praktik, 15 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom seminarium, individuella inlämningsuppgifter och genomförande av gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänt på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras att moment 3 och ytterligare ett kursmoment bedömts som väl godkända, samt att det återstående kursmomentet bedömts som minst godkänt.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Moment 1.

Digital videoredigering

Block Bruce A
The visual story : creating the visual structure of film, TV and digital media
2nd ed. : Amsterdam : Focal Press/Elsevier : 2008 : xii, 297 p. :
ISBN: 9780240807799 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cook Bryan
The art of short form content : from concept to color correction
New York, NY : Focal Press : 2016 : ix, 189 pages :
ISBN: 9781138910515
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2.

Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik

Design for motion : Fundamentals and Techniques of Motion Design
Shaw Austin, Shaw Danielle
Burlington : Focal Press : [2015] : 334 s. :
ISBN: 9781138812093
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Block Bruce A
The visual story : creating the visual structure of film, TV and digital media
2nd ed. : Amsterdam : Focal Press/Elsevier : 2008 : xii, 297 p. :
ISBN: 9780240807799 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Griffiths Keith
The Manipulated Image
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies December 2003 9: 12-26. : 2003 :
http://con.sagepub.com/content/9/4/12.full.pdf+html
Obligatorisk

Higgins Scott
A New Colour Consciousness: Colour in the Digital Age
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. December 2003 9: 60-76. : 2003 :
http://con.sagepub.com/content/9/4/60.full.pdf+html
Obligatorisk

Skjulstad Synne
Communication design and motion graphics on the Web
Journal of Media Practice, 8:3, 359-378. : 2007 :
http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.8.3.359_1
Obligatorisk

Referenslitteratur

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 3.

Design i teori och praktik

Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper
Löwgren Jonas, Stolterman Erik
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : xvi, 264 s. :
ISBN: 91-44-04203-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Projektledning
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 243 s. :
ISBN: 978-91-47-11480-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fällman Daniel
The interaction design research triangle of design practice, design studies, and design exploration
Design Issues, 24(3), 4-18 : 2008 :
Obligatorisk

Stolterman Erik
The nature of design practice and implications for interaction design research
International Journal of Design, 2(1), 55-65 : 2008 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).