Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Användarforskning för interaktionsdesign, 15 hp

Engelskt namn: User Research for Interaction Design

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN112

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-20

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen behandlar begrepp, metoder och tekniker för tillämpad användarforskning. Under kursen behandlas interaktionsdesignens livscykel: från datainsamling till utvärdering, där särskild tonvikt läggs på användare och användning av IT. Teoretiska och metodologiska frågeställningar kring design och utvärdering hanteras, varmed begrepp och ramverk för analys och förståelse av relationen mellan användares behov och deras upplevelse utforskas. Vidare behandlas dels metoder och tekniker som genererar förståelse för specifika användare och användningssammanhang, dels utvecklandet av designkoncept för framtida behov.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Beskriva och förklara koncept och tekniker för användarforskning inom interaktionsforskning.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
2. Konstruktivt och självständigt planera samt utveckla designkoncept baserade på förståelse av användares praktik.
3. Uppvisa förmåga att självständigt genomföra utvärdering av prototyp med stöd av olika metoder.
4. Motivera och presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
5. Bedöma och välja metoder för utvärdering av artefakter till givna förutsättningar, där valet av metod motiveras såväl empiriskt som teoretiskt.
6. Baserat på relevanta begrepp samt etiska och samhälleliga perspektiv, värdera ny tekniks möjliga effekt på människor, deras praktiker och upplevelser.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion, eller motsvarande behörighet. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser. 

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, grupparbete samt seminarium. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Gaver, B., Danne, T., & Pacenti, E.
Design: Cultural probes.
Interactions 6 (1), Jan./Feb., 21-29. : 1999 :
Obligatorisk

Iacucci, G., Kuutti, K., & Ranta, M.
On the move with a magic thing: Role playing in concept design of mobile services and devices.
Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques, 193-202, ACM. : 2000 :
Obligatorisk

Greenberg, S. & Buxton, B.
Usability evaluation considered harmful (some of the time).
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 111-120, ACM. : 2008 :
Obligatorisk

Lee, M. K. & Takayama, L.
"Now, I have a body": uses and social norms for mobile remote presence in the workplace.
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 33-42, ACM. : 2011 :
Obligatorisk

Odom, W. et al
A fieldwork of the future with user enactments.
Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference, 338-347, ACM. : 2012 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).