"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationssystem, 15 hp

Engelskt namn: Information Systems

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 till 2023-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN115

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-12

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Kursmodulen beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Modulen behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar modulen om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under modulen stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Modul 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 hp.
Kursmodulen behandlar konsekvenser i samband med förändringsarbete i organisationer som helt eller delvis bygger sin verksamhet på de möjligheter som informationsteknik (IT) erbjuder. Digitalisering har fundamentalt förändrat förutsättningarna för organisationer att bedriva sin verksamhet. Förändringar i informationssystem kräver en föränderlighet i organisationer, vilket innebär både utmaningar och möjligheter då man inte kan planera eller genomföra verksamhetsförändringar utan att överväga IT. Modulen introducerar teorier, perspektiv och modeller relaterade till organisationer och informationssystem för att förstå och adressera informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer. Kursmodulen behandlar även dator- och informationsteknikens grundläggande principer, uppbyggnad, struktur, möjligheter och begränsningar samt dess olika användningsområden.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1.     Förstå, beskriva och reflektera över informationsteknikens och digitaliseringens utveckling och dess samhälleliga effekter.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
2.     Individuellt identifiera och utreda en ämnesrelevant frågeställning.
3.     Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
4.     Visa förmåga att förhålla sig analytiskt till digitalisering i samhället och individers användning av informationsteknik samt de konsekvenser detta för med sig med avseende på bland annat hållbar utveckling.
5.     Relatera och värdera argument om hot och möjligheter för samhällsutvecklingen till digitaliseringen av samhället.

Modul 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1.     Beskriva informationsteknikens betydelse för organisationer.
2.     Redogöra för dator- och informationsteknikens grundläggande principer, funktion och tillämpningsområden.
3.     Beskriva grundläggande problem kopplade till informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.
4.     Förklara informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer genom att tillämpa vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller. 
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
5.     Självständigt tillgodogöra sig, presentera, diskutera och tillämpa vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller inom kursmomentets ämnesområde.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
6.     Kritiskt värdera och diskutera olika vetenskapliga teorier, perspektiv och modeller relaterade till informationsteknikens roll i förändringsprocesser i organisationer.
7.     Självständigt välja och argumentera för relevanta teorier, perspektiv och modeller i syfte att förklara och förstå IT-baserade förändringsprocesser i organisationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. Informationssystem i organisationer, 7,5 hp.
Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter samt seminarier vilka inkluderar såväl skriftlig som muntlig presentation. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge ingående kursmoduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras betyget väl godkänd på bägge ingående kursmoduler.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 23

  Moment 1.

  Samhällets digitalisering

  Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
  Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
  Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
  Bibliotekskatalog
  ISBN: 9789171734402 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eriksson Lars Torsten
  Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
  3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
  Obligatorisk

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

  Moment 2.

  Informationssystem i organisationer

  Scott J. Clark
  But How Do It Know? - The Basic Principles of Computers for Everyone
  John C Scott : 2009 : 222s. :
  ISBN: 9780615303765
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Management information systems : managing the digital firm
  Laudon Kenneth C., Laudon Jane P.
  Seventeenth Edition, Global ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2021 : 648 s. :
  ISBN: 9780136971276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Moment 1.

  Samhällets digitalisering

  Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
  Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
  Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
  Bibliotekskatalog
  ISBN: 9789171734402 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eriksson Lars Torsten
  Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
  3. uppl. Stockholm: Liber : 2018 :
  Obligatorisk

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

  Moment 2.

  Informationssystem i organisationer

  Scott J. Clark
  But How Do It Know? - The Basic Principles of Computers for Everyone
  John C Scott : 2009 : 222s. :
  ISBN: 9780615303765
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Management information systems : managing the digital firm
  Laudon Kenneth C., Laudon Jane Price
  15. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : cop. 2018 : 647 s. :
  ISBN: 978-1-292-21175-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)