"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Investigating and Evaluating Digital Environments

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 2IN118

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2022-05-12

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningar, verktyg och metoder för kunskapsproduktion inom informatikområdet genom översikt av vedertagna forskningsmetoder för empirisk analys och utvärdering av digital teknik i sociala kontexter. Forskningsprocessens centrala delar, såsom problemidentifiering, formulering av syfte och frågeställning, relaterad forskning, teorianvändning, forskningsstrategi, datakällor och analysmetod, utgör grundläggande element i kursen. Vidare belyser kursen kunskapsgrundad systemvetenskaplig praktik, det vill säga tillämpningen av vetenskaplig teori och forskningsmetod vid utveckling och utvärdering av informationssystem.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1.    Redogöra för forskningens roll och betydelse för kunskapsproduktion inom informatik och systemvetenskaplig praktik.
2.    Beskriva inom informatikområdet vedertagna forskningsstrategier. 
3.    Redogöra för de centrala delarna i forskningsprocesser samt den logiska relationen mellan dessa. 
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4.    Planera och utforma en forskningsplan inom ämnet informatik.
5.    Utifrån riktlinjer för akademiskt skrivande kommunicera eget arbete skriftligt.
6.    Tillämpa ett vetenskapligt förhållningsätt på systemvetenskaplig praktik.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
7.     Kritiskt reflektera över egna och andras ställningstaganden i samband med forskningsdesign.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och ett grupparbete. Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator eller rättande lärare handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 20

Kurslitteratur

Researching information systems and computing
Oates Briony J., Griffiths Marie, McLean Rachel
Second edition : Thousand Oaks : SAGE : [2022] : xxii, 349 pages :
ISBN: 9781529732689
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen).