Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Webbaserade system, 30 hp

Engelskt namn: Web-based Systems

Denna kursplan gäller: 2016-02-08 till 2017-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN120

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Innehåll

Moment 1. Webbaserade klienter, 7,5 högskolepoäng
Web-based Clients, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar principer och metoder för webbutveckling på klientsidan. Vikt läggs vid att ge insikt i hur man skapar moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor, genom att tillämpa olika tekniker för struktur, form och dynamik. Mer specifikt används moderna standarder för HTML, CSS och JavaScript. Momentet behandlar design av klienter som kan konsumera befintliga webbtjänster på ett för användaren tillfredsställande sätt. Vidare betonas viktiga aspekter för produktionssättningen av den webbaserade klienten, exempelvis kodanalys och kodkomprimering.

Moment 2. Implementation av system- och användargränssnitt, 7,5 högskolepoäng
Implementation of System and User Interfaces, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar de utmaningar och möjligheter som är förknippade med implementation av informationssystem. Kursmomentet lägger vikt vid integrationsaspekten av implementation där klientapplikationer samverkar med serverapplikationer, databaser och webbtjänster för att tillsammans utgöra nytta i ett användningssammanhang. Momentet använder modern teknik med avseende på programmeringsspråk, databaser och stödjande bibliotek.

Moment 3. Programvarukvalitet 7,5 högskolepoäng
Software Quality, 7,5 credits
Kursmomentet fokuserar programvarukvalitet i utvecklings- och driftssituationer. Det behandlar hur olika typer av mjukvarutestning bidrar till programvarukvalitet. Under momentet behandlas olika nivåer av mjukvarutester, från lågnivåtest som enhets- och integrationstest till olika typer av högnivåtester som acceptanstester och funktionstester. Kursmomentet behandlar också de situationer som uppstår när fel i program uppdagas i driftsfasen och hur sådana situationer lämpligen bedöms och hanteras. Vidare diskuteras hur programvarukvalitet kan förbättras genom goda egenskaper hos programutvecklaren.

Moment 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Project Work, 7,5 credits
Kursmomentet avser att ge förståelse för och praktisk kunskap i hur informationsteknologi kan användas för att stödja människor som bedriver processintriktat arbete, exempelvis i projektform. Detta görs med utgångspunkt i gruppers och individers sätta att arbeta. Kursen lägger stor vikt vid de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som aktualiseras i samband med processintriktat arbete, exempelvis gällande konflikter, individuella olikheter, ledarskap, och olika inlärningsstilar och preferenser i arbetssätt. Vidare avser momentet att ge studenten tillfälle att självständigt genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar val av projekt, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Webbaserade klienter, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förstå innebörden av tekniker och metoder för utveckling av funktionella webbsidor

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Uppvisa praktiska färdigheter inom webbutveckling på klientsidan, vad gäller tekniker för struktur, form och dynamik.
3. Designa moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor som konsumerar befintliga webbtjänster.
4. Tillämpa grundläggande kodanalys och kodkomprimering.

Moment 2. Implementation av system- och användargränssnitt, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för hur ett systems ingående delar samverkar i en implementation av ett informationssystem. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Uppvisa praktiska färdigheter inom planering och genomförande av implementation av system med avseende på klient- och serverapplikationer, inklusive användning av databaser och webbtjänster.
3. Skriftligt och muntligt presentera en planerad implementation på olika abstraktionsnivåer, från en övergripande nivå till konkreta implementationsdetaljer.

Moment 3. Programvarukvalitet 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.Redogöra för mjukvarutestningens roll i systemutvecklingsprocessen och olika kriterier för programvarukvalitet.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2.Planera och genomföra mjukvarutestning.
3.Bedöma, värdera och hantera programfel i en driftssituation.
4.Genomföra programutveckling och mjukvarutestning genom användning av relevanta programutvecklingsverktyg såsom versionshanteringssystem, automatiska byggverktyg samt felhanteringssystem.

Moment 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara teoretiska utgångspunkter för användning av informationsteknologi i projektarbete.
2. Identifiera och hantera problem där projekt som organisationsform tillämpas. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Självständigt genomföra ett IT-projektarbete i samverkan med andra.
4. Tillämpa en projektmodells olika faser.
5. Författa, diskutera och försvara en skriftlig projektrapport. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6. Analysera och värdera teoriers, modellers och metoders relevans i olika projektmiljöer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras minst 15 hp inom kursen Design av informationssystem, 30 hp, eller motsvarande. 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Webbaserade klienter, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Implementation av system- och användargränssnitt, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Programvarukvalitet 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänt på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras att ett kursmoment bedömts som minst godkänt, samt att övriga tre ingående kursmoment har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 6

Moment 1.

Webbaserade klienter

Duckett Jon
Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set
John Wiley & Sons : 2014 : s. :
ISBN: 9781119038634
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2.

Implementation av system- och användargränssnitt

Holmes Simon
Getting MEAN with Mongo, Express, Angular, and Node
Manning Publications : 2015 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 3.

Programvarukvalitet

Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit
Langr Jeff, Hunt Andy, Thomas Dave
O'Reilly Media : 2015 : 200 s. :
ISBN: 9781941222591
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The art of software testing
Myers Glenford J., Sandler Corey, Badgett Tom
3. ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : 2012 : 240 s. :
ISBN: 9781118031964
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 4.

Tillämpat IT-projektarbete

Gustavsson Tomas
Agil projektledning
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
ISBN: 978-91-523-2354-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Individer, grupper och ledarskap i projekt
Jansson Tomas, Ljung Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 290 s. :
ISBN: 9789144068077
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)