"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till digital medieproduktion, 30 hp

Engelskt namn: Introduction to digital media production

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN330

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-01-28

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Modulen beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Modulen behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar modulen om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under modulen stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.

Modul 2. Visuell kommunikation, 7,5 hp.
Modulen introducerar visuell kommunikation i teori och praktik. Modulen fokuserar i huvudsak på förståelse och gestaltning av designprinciper inom visuell kommunikation. Stor vikt läggs vid grundläggande praktiska färdigheter i relevanta verktyg.

Modul 3. Designteori, 7,5 hp.
Modulen introducerar designteori som forskningsområde. Design av digitala medier undersöks huvudsakligen som uttryck för såväl designprocesser som design av digitala produkter. Modulen inkluderar således begrepp och teorier relaterade till aspekter såsom designpraktik, designverktyg, etik och design ur ett användarperspektiv.

Modul 4. Webbutveckling, 7,5 hp.
Modulen omfattar grundläggande principer, aktuella standarder och metoder inom webbutveckling. Vidare fokuserar modulen på responsiv och adaptiv webbdesign samt grundläggande tillgänglighetsanpassning enligt gällande standarder. Stor vikt läggs vid förståelse och användning av HTML och CSS.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Samhällets digitalisering, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Beskriva informationsteknikens och digitaliseringens utveckling och dess samhälleliga effekter.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Individuellt identifiera och utreda en ämnesrelevant frågeställning.
3. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Visa förmåga att förhålla sig analytiskt till digitalisering i samhället och individers användning av informationsteknik, samt de konsekvenser detta för med sig med avseende på bland annat hållbar utveckling.
5. Relatera och värdera argument om hot och möjligheter för samhällsutvecklingen till digitaliseringen av samhället.

Modul 2. Visuell kommunikation, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande principer för visuell kommunikation.
2. Redogöra för metoder och begrepp inom bildanalys.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Självständigt omsätta principer inom visuell kommunikation vid utveckling av medieproduktioner.
4. Visa grundläggande färdighet inom gestaltning av pixel- och vektorbaserad grafik.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
5. Visa förmåga att förhålla sig analytiskt till framställandet av medieproduktioner.

Modul 3. Designteori, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Beskriva och förklara grundläggande begrepp och metoder i designteori.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Analysera designprocesser och design av digitala produkter.
3. Planera och genomföra ett designarbete i digital medieproduktion utifrån relevanta teorier, perspektiv och modeller.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Kritiskt värdera olika designteoretiska perspektiv och modeller relaterade till design av digitala medier.

Modul 4. Webbutveckling, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande metoder för webbutveckling.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Tillämpa principer och standarder inom webbutveckling.
3. Utvärdera gränssnittsdesign i förhållande till aktuella webbtekniker.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Självständigt värdera designförslag och tillvägagångssätt i relation till aktuella standarder och relevanta resurser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Modul 1. Samhällets Digitalisering, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och genomförande av en gruppuppgift. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. Visuell kommunikation, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 3. Designteori, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och genomförande av en gruppuppgift. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 4. Webbutveckling, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående moduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att en modul bedömts som minst godkänd, samt att övriga tre ingående moduler har bedömts som väl godkända.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Modul 1. Samhällets digitalisering

Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
Bibliotekskatalog
ISBN: 9789171734402 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Eriksson Lars Torsten
Kritiskt tänkande
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 269 sidor :
ISBN: 9789147113651
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. Visuell kommunikation

Visual communication design : an introduction to design concepts in everyday experience
Davis Meredith, Hunt Jamer
New York : Bloomsbury Visual Arts : 2017 : 208 s. :
ISBN: 9781474221573
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 3. Designteori

Thoughtful interaction design : a design perspective on information technology
Löwgren Jonas, Stolterman Erik.
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2004 : xiii, 198 pages :
ISBN: 9780262256575
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Changing things : the future of objects in a digital world
Redström Johan, Wiltse Heather
London : Bloomsbury Visual Arts : 2020 : 192 pages :
ISBN: 9781350141032
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 4. Webbutveckling

Duckett Jon
HTML & CSS : design and build websites
Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc. : [2011] : 507 sidor :
ISBN: 9781118008188
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).