"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för användarupplevelser, 30 hp

Engelskt namn: Designing for User Experience

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN331

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-25

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Modul 1. Användarstudier för digitala medier, 7,5 hp.
Modulen introducerar begrepp och tekniker för användarstudier vid design av digitala medier. Modulen ger vidare en förståelse för både för- och nackdelar med begreppet användningssammanhang, samt introducerar en rad tekniker som används inom design för att beakta användarens förståelse, upplevelser och behov.
 
Modul 2. Prototyping och gränssnitt, 7,5 hp.
Modulen introducerar prototyping i teori och praktik. Modulen behandlar dess roll i en designprocess utifrån ett användarcentrerat arbetssätt. Vidare fokuserar modulen på utveckling av interaktiva prototyper samt att utifrån dessa skapa gränssnitt. Stor vikt läggs vid grundläggande färdigheter i relevanta verktyg.
 
Modul 3. Digital storytelling, 7,5 hp.
Modulen tar sin utgångspunkt i storytelling som grundläggande element vid design av digitala medier, för att därefter fokusera på tillämpningar av detta inom och mellan olika digitala medier. Vidare behandlar modulen olika mediers berättelsestrukturer och på vilka sätt digitala medier påverkar en berättelses konstruktion. 
 
Modul 4. Digital mediedesign, 7,5 hp.
Modulen syntetiserar kunskaper och färdigheter från samtliga tidigare moduler på programmet. Detta sker genom ett tillämpat arbete inom digital mediedesign, vars utförande omfattar kritisk värdering, sammanflätning och konkret tillämpning av dessa kunskaper och färdigheter.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Användarstudier för digitala medier, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande begrepp och tekniker för användarcentrerad design samt för användarstudier vid design av digitala medier.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Genomföra användarstudier och formulera designkoncept för digitala medier. 
3. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Värdera användningssammanhang i form av användares förståelse, upplevelser och behov.
5. Förhålla sig analytiskt och kritiskt till grundläggande begrepp inom användarstudier och design.  
 
Modul 2. Prototyping och gränssnitt, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande principer inom prototyping.
2. Identifiera och förklara principer och metoder inom användbarhet och användbarhetstestning relevanta för gränssnittsdesign.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Självständigt omsätta relevanta principer och metoder inom användbarhet vid framställandet av prototyper och gränssnitt.
4. Visa grundläggande färdighet inom användbarhetstestning.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
5. Förhålla sig analytiskt vid framställandet av prototyper och gränssnitt.
 
Modul 3. Digital storytelling, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Beskriva teorier, metoder och tekniker inom digital storytelling riktat mot aktuella plattformar.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Tillämpa teorier, metoder och tekniker inom digital storytelling.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Förhålla sig analytiskt till olika digitala plattformar och värdera deras lämplighet för digital storytelling.
 
Modul 4. Digital mediedesign, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för planerat och utfört arbete.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Syntetisera samt tillämpa kunskaper och förmågor från tidigare kurser i planering och utformandet av ett koncept för skapandet av en digital medieproduktion.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
3. Analysera och värdera den egna rollen och ansvaret vid design av digitala medieproduktioner.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Modul 1. Användarstudier för digitala medier, 7,5 hp.
Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, ett grupparbete samt seminariedeltagande. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 
 
Modul 2. Prototyping och gränssnitt, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

Modul 3. Digital storytelling, 7,5 hp.
Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, ett grupparbete samt seminariedeltagande. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.
 
Modul 4. Digital mediedesign, 7,5 hp.
Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter samt ett grupparbete. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.  
 
Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående moduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att en modul bedömts som minst godkänd, samt att övriga tre ingående moduler har bedömts som väl godkända. 
 
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik. 
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Modul 1. Användarstudier för digitala medier

We are not users : dialogues, diversity, and design
Subrahmanian Eswaran, Reich Yoram, Krishnan Sruthi
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : [2020] : xii, 182 pages :
ISBN: 9780262043366
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Yablonski Jon
Laws of UX : using psychology to design better products & services
Cambridge : O'Reilly : 2020 : x, 137 pages :
ISBN: 9781492055310
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. Prototyping och gränssnitt

Yablonski Jon
Laws of UX : using psychology to design better products & services
Cambridge : O'Reilly : 2020 : x, 137 pages :
ISBN: 9781492055310
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 3. Digital storytelling

Alexander Bryan
The new digital storytelling : creating narratives with new media
Revised and updated edition : Santa Barbara, California : Praeger, an Imprint of ABC-CLIO, LLC : 2017 : xxi, 291 sidor :
ISBN: 9781440849602
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lupton Ellen
Design is storytelling
New York, NY : Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum : [2017] : 159 pages :
ISBN: 9781942303190
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 4. Digital mediedesign

Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
Bibliotekskatalog
ISBN: 9789171734402 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Eriksson Lars Torsten
Kritiskt tänkande
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 269 sidor :
ISBN: 9789147113651
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Visual communication design : an introduction to design concepts in everyday experience
Davis Meredith, Hunt Jamer
New York : Bloomsbury Visual Arts : 2017 : 208 s. :
ISBN: 9781474221573
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Changing things : the future of objects in a digital world
Redström Johan, Wiltse Heather
London : Bloomsbury Visual Arts : 2020 : 192 pages :
ISBN: 9781350141032
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Thoughtful interaction design : a design perspective on information technology
Löwgren Jonas, Stolterman Erik.
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2004 : xiii, 198 pages :
ISBN: 9780262256575
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Duckett Jon
HTML & CSS : design and build websites
Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc. : [2011] : 507 sidor :
ISBN: 9781118008188
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

We are not users : dialogues, diversity, and design
Subrahmanian Eswaran, Reich Yoram, Krishnan Sruthi
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : [2020] : xii, 182 pages :
ISBN: 9780262043366
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Alexander Bryan
The new digital storytelling : creating narratives with new media
Revised and updated edition : Santa Barbara, California : Praeger, an Imprint of ABC-CLIO, LLC : 2017 : xxi, 291 sidor :
ISBN: 9781440849602
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lupton Ellen
Design is storytelling
New York, NY : Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum : [2017] : 159 pages :
ISBN: 9781942303190
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Yablonski Jon
Laws of UX : using psychology to design better products & services
Cambridge : O'Reilly : 2020 : x, 137 pages :
ISBN: 9781492055310
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).