"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Identitet och makt i sociala medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Identity and power in social media

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 2IN900

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-01-28

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-02

Innehåll

Under kursen studeras sociala mediers betydelse och användning. Kursen behandlar sociala medier teoretiskt och empiriskt från ett kritiskt perspektiv. Särskilt fokus läggs vid maktstrukturer, mellanmänskliga maktrelationer och identitetsskapande i sociala medier. Under kursen utgör härskarteknik en central dimension för att förstå maktrelationer.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Identifiera och redogöra för exempel på användning av sociala medier.
2. Redogöra för maktstrukturer i sociala medier.
3. Redogöra för sociala mediers betydelse för identitetsskapande.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4. Empiriskt identifiera och analysera hur maktrelationer kan komma till uttryck och hanteras i sociala medier.
5. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
6. Självständigt söka information om problem och identifiera behov av ytterligare kunskap om maktrelationer i sociala medier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  Fuchs Christian
  Social media : a critical introduction
  2nd edition. : Los Angeles : SAGE : 2017. : vii, 386 pages :
  ISBN: 9781473966833
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Walker Rettberg Jill
  Seeing Ourselves Through Technology - How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves
  Palgrave Macmillan : 2014 :
  Open access
  Obligatorisk

  Härskarteknik
  Nyberg Annakarin, Dahlgren Erica
  Liber : 2021 : 192 sidor :
  ISBN: 9789147140299
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Fuchs Christian
  Social media : a critical introduction
  2nd edition. : Los Angeles : SAGE : 2017. : vii, 386 pages :
  ISBN: 9781473966833
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Walker Rettberg Jill
  Seeing Ourselves Through Technology - How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves
  Palgrave Macmillan : 2014 :
  Open access
  Obligatorisk