"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpat ledarskap i idrott och träning, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Leadership in Sports and Exercise

Denna kursplan gäller: 2023-02-27 och tillsvidare

Kurskod: 2IP037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-04

Reviderad av: Prefekten, 2023-03-02

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas ledarskap inom idrott och träning på en grundläggande nivå. Undervisnings- och ledarskapsprocesser problematiseras inom ramen för idrott och träning av individer och grupper i olika åldrar. Ledarskapsfilosofier och effekter av olika ledarskapsstilar gentemot individer och grupper som påverkar prestation och hälsa tillämpas och analyseras i olika idrottsliga praktiker. Egen kommunikativ och organisatorisk förmåga i idrottsliga sammanhang tränas och utvecklas på en grundläggande nivå.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande kunskap om verbala- och icke verbala beteenden som kommunicerar positiv förstärkning och uppmuntrar handling 
  • visa förståelse för olika ledarskapsmetoder för att arbeta med utövare på olika nivåer i olika åldrar 
  • visa förståelse för hur olika perspektiv på lärande påverkar utövare och ledare vid träning och tävling

Färdigheter och förmåga

  • tillämpa och reflektera kring olika typer av feedback och kommunikation för prestationsutveckling, tävling och hälsoinriktat beteende
  • tillämpa olika ledarskapsmetoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över olika ledares ledarskapsfilosofier och ledarskapsmetoder i olika idrottspraktiker
  • reflektera över det egna praktiska tränarskapet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktiska inslag. Delar av undervisningen kan kräva att studenten har tillgång till ett lag eller en grupp idrottsutövare. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 

  • Två muntliga seminarier (U/G)
  • En muntlig workshop (U/G)
  • Två individuellt tillämpade ledarskapsuppgifter med tillhörande skriftlig reflektion (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den avslutande tillämpade ledaruppgiften med tillhörande individuell skriftlig reflektionsuppgift samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 9

Stafford Ian
Coaching children in sport
London : Routledge : 2011 : 296 s. :
ISBN: 9780415493901
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Idrottens ledarskap
Första upplagan : Stockholm : SISU idrottsböcker : [2018] : 125 sidor :
ISBN: 9789177270201
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

An introduction to sports coaching : connecting theory to practice
Jones Robyn L., Kingston Kieran.
2. ed. : New York : Routledge : 2013 : 260 s. :
ISBN: 978-0-415-69490-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Routledge handbook of sports coaching
Potrac Paul, Gilbert Wade., Denison Jim
London : Routledge : 2013 : xviii, 507 pages :
ISBN: 9781138860438
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver kan artiklar/kompendier tillkomma.