"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Källkritik på nätet i förskola och skola, 7,5 hp

Engelskt namn: Online Information Evaluation in Preschool and School

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2IT036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-10

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

I kursen behandlas kunskap och färdigheter som krävs för att stötta barn och unga att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till information på nätet. Kursens innehåll utgår från styrdokumentens formuleringar och behandlar olika teoretiska perspektiv på medielandskapets utveckling och aktuella samhällsfrågor. I kursen presenteras aktuell forskning rörande barn och unga som aktiva producenter och konsumenter av information samt förskolan och skolan som central aktör för utvecklandet av källkritisk förmåga.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för centrala begrepp och teorier som rör kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till information på nätet
  • beskriva villkoren för barn och unga i det samtida medielandskapet

Färdigheter och förmåga

  • utifrån ett källkritiskt perspektiv diskutera olika aktörer och resurser för lärare, barn och unga
  • diskutera, välja och planera för tillämpning av undervisningsmetoder för kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till information på nätet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera olika aktörer och resurser för lärare, barn och unga
  • utifrån styrdokument och olika teoretiska perspektiv värdera möjligheter och utmaningar i det samtida medielandskapet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Betyget Väl godkänd på hel kurs erhålls om den studerande har tilldelats betyget Väl godkänd på samtliga uppgifter i kursen som har den betygsnivån. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Kurslitteratur

Kursens obligatoriska litteratur utgörs av rapporter, forskningsartiklar samt styrdokument som kommer att vara tillgängliga via Canvas vid kursstart, samt två metodböcker: Källkritiskt förhållningssätt i förskolan (Metodbok Förskola) samt - Digital kompetens och källkritik i (Metodbok, Förskoleklass, Grundskola och Gymnasiet), där kursdeltagaren väljer den som bäst passar dennes aktuella undervisningskontext.

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning
2019 : 42 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
Obligatorisk

Heimer Maria
Källkritiskt förhållningssätt i förskolan
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 166 sidor :
ISBN: 9789177411499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Digital kompetens och källkritik i praktiken : metodhandbok med undervisningsexempel
Bergseth Lotta, Granath Charlotta, Sköld Jenny
Första upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2020] : 330 sidor :
ISBN: 9789152357804
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
Regeringskansliet : 2017-10-19T16:04:27+02:00 :
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet
Obligatorisk

Referenslitteratur

Nygren Thomas
Fakta, fejk, fiktion : källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 222 sidor :
ISBN: 9789127823587
Se Umeå UB:s söktjänst

Källkritik
Thurén Torsten, Werner Jack
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
ISBN: 9789147129379
Se Umeå UB:s söktjänst

Källkritik på schemat : det kritiska tänkandets didaktik
Rosenqvist Anna, Ekecrantz Stefan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 193 sidor :
ISBN: 9789147125715
Se Umeå UB:s söktjänst

Sök- och källkritik i grundskolan : En forskningsrapport
Carlsson Hanna, Sundin Olof
Lund : 2018 : 82 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-92285

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap
Ingår i:
Skolinspektionen
2014-12-29T12:00:00+01:00 :
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/undervisning-om-kallkritiskt-forhallningssatt-i-svenska-och-samhallskunskap/