Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduction to Swedish Law, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Swedish Law

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2JU031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: The Board of the Department of Law, 2008-06-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-22

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna en allmän överblick av det svenska rättssystemet med betoning på rättskällor och juridisk metod. Några centrala rättsområden inom den civila och offentliga rätten kommer också att presenteras så som exempelvis avtalsrätt, fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, arbetsrätt och förvaltningsrätt.

Alla delar av kursen, inklusive examinationen, sker på engelska.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

- känna till centrala delar av det svenska rättssystemet,

- ha kunskap om några rättsområden och den juridiska metod som behövs för att lösa problem inom dessa rättsområden,

- kunna identifiera, förklara och analysera grundläggande rättsliga regler inom dessa rättsområden och

- kunna tillämpa denna kunskap och dessa färdigheter på vanliga juridiska problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarieuppgifterna är teoretiska eller praktiska juridiska problem som förbereds i basgrupper. Basgrupperna ska inför varje seminarium tillsammans diskutera uppgifterna och kunna presentera sina diskussioner och lösningar inför seminariegruppen. Några övningar förekommer också. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro och dessa ingår som ett led i examinatinen (se nedan).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en avslutande tentamen enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift eller liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts.

Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Carlson Laura
  The fundamentals of Swedish law
  Third edition : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 501 sidor :
  ISBN: 9789144129853
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Swedish law (will be distributed by the Departement of Law through the learning platform).

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Carlson Laura
  The fundamentals of Swedish law
  Third edition : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 501 sidor :
  ISBN: 9789144129853
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Swedish law (will be distributed by the Departement of Law through the learning platform).