Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2014-01-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Monica Sörman, 2013-06-04

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättslära och juridisk metod samt en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Därefter behandlas en rad regler, problem och frågor inom främst rättsområdena avtalsrätt, konsumenträtt, familjerätt inklusive successionsrätt, boenderätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, straffrätt, processrätt samt obeståndsrätt.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:
• kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,
• kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga,
• självständigt och i grupp kunna tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom främst civilrätten,
• ha förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Campus helfart. Undervisningen består av seminarier som förbereds i basgrupper, handledningar samt föreläsningar. Några övningar förekommer också.  För  handledningarna samt för seminarierna gäller obligatorisk närvaro och seminarierna ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Distans nät halvfart. Undervisningen är helt nätbaserad och består av skriftliga insändnings¬uppgifter som är poänggivande samt inspelade föreläsningar m.m. Den första skriftliga uppgiften som behandlar juridisk metod är obligatorisk och ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Campus helfart.
Examination sker genom duggor, aktivt deltagande vid handledningar och seminarier samt genom en skriftlig tentamen (skrivsalstentamen). På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På duggorna, handledningarna och seminarierna ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att duggorna, seminarierna och den skriftliga tentamen är godkända. Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när duggorna, seminarierna och tentamen är godkända.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinations-form.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Distans nät halvfart.
Examinationen sker genom hemtentamen, insändningsuppgift som behandlar juridisk metod och ett krysstest. På hemtentamen, insändningsuppgift och krysstest sätts betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på insändningsuppgift avseende juridisk metod, godkänt resultat på krysstestet samt att de poäng studenten erhållit från krysstestet, från samtliga insändningsuppgifter och på hemtentamen sammanlagt uppgår till godkänt resultat. Betyg på kursen erhålls först när studenten uppnått godkänt resultat på krysstest och insändningsuppgift avseende juridisk metod samt därtill att hemtentamen är skriven.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

EU-rätt
Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan
Malmö : Liber : 2010 : 135 s. :
ISBN: 91-47-09478-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Hydén Håkan, Hydén Therese
6., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 200 s. :
ISBN: 978-91-44-05736-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Malmströms Civilrätt
Ramberg Christina, Sigeman Tore, Malmström Åke, Agell Anders
22., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 385 s. :
ISBN: 978-91-47-09742-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
Mellqvist Mikael, Wirdemark Kristina
2. uppl. : Uppsala : Iustus : 2012 : 175 s. :
ISBN: 978-91-7678-826-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Warnling-Nerep Wiweka
En introduktion till förvaltningsrätten.
senaste : Norstedts juridik : 126 s. :
Obligatorisk

Wennberg Suzanne
Introduktion till straffrätten
9. uppl. : Stockholm : Norstedts Juridik : 2011 : 120 s. :
ISBN: 978-91-39-20582-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur. Svensk lag, Iustus eller annan aktuell lagtext.

Referenslitteratur

Zetterström Stefan
Övningsboken till Civilrätt
3., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 275 s. :
ISBN: 978-91-47-09762-3
Se bibliotekskatalogen Album

Observera att kursböcker kan ha utkommit i nya upplagor efter att kursplanen antogs, i så fall köps de nya upplagorna.