"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommersiell EU-rätt, 15 hp

Engelskt namn: Commercial EU-Law

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU071

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2016-10-31

Innehåll

Av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) följer att unionen ska upprätta en inre marknad som grundas på en tullunion och som kännetecknas av fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt fri konkurrens. Tyngdpunkten ligger på en studie av reglerna om fri rörlighet för varor och tjänster samt rätten till fri etablering och hur dessa regler påverkar medlemsstaternas handlingsutrymme på olika politikområden. Kursen behandlar också regleringen rörande offentlig upphandling (vilken i mångt och mycket tar sin utgångspunkt från de fyra friheterna) och delar av EU:s konkurrensrätt. Kursen utgör en fördjupning av de EU-rättsliga studierna på juristprogrammets termin 1 samt de fristående kurserna Grundläggande EU-rätt/Basic EU Law.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:

- ha fördjupad förståelse och fördjupade kunskaper om regelverket på den inre marknaden;
- ha förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa juridiska problem med anknytning till den inre marknaden,
- ha förmåga att muntligen och skriftligen argumentera för valda tolkningar av rättskällorna,
- ha fördjupad förmåga att kritiskt värdera kunskaper inom rättsområdet;
- ha förmåga till rättspolitisk diskussion kring den inre marknadens funktion och dess inverkan på nationell rätt
- ha kännedom om aktuella forskningsfrågor med anknytning till den inre marknadens funktionssätt.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet, samt Grundläggande EU-rätt, 7,5 hp, (alt. Basic EU-law, 7,5 hp), eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen T 1:2 – Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp, eller motsvarande. Basic EU-Law 7,5 hp kan ingå i 90 hp rättsvetenskap. Dessutom krävs engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna behandlar övergripande frågor och ska ses som komplettering av litteraturen. Seminarierna är obligatoriska och förbereds och redovisas i grupp eller enskilt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examination sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1, dels en muntlig tentamen samt en individuell skrivuppgift enligt punkt 2 nedan. 

Punkt 1
Aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna

Punkt 2
a) Fullgörande av muntlig individuell tentamen
b) Fullgörande av en individuell skrivuppgift

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 och punkt 2, och de däri ingående delarna, ges endast betygen underkänd (U) och godkänd (G). 

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en bedömning av resultatet från den muntliga individuella tentamen (Punkt 2a) och på resultatet från den individuella skrivuppgiften (Punkt 2b) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. 

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur