"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljö och diskriminering, 7,5 hp

Engelskt namn: Working Environment and Antidiscrimination Law

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2JU089

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2010-07-07

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen, som kännetecknas av starka såväl EG-rättsliga som offentligrättsliga inslag. När det gäller arbetsmiljöfrågor behandlas särskilt arbetstidslagstiftningen, systematiskt arbetsmiljöarbete, och reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. När det gäller diskriminering behandlas diskrimineringslagens definition av diskriminering och olika diskrimineringsgrunder, förbuden mot diskriminering och undantagen därifrån liksom kraven på aktiva åtgärder. Även förbuden mot diskriminering av tidsbegränsat anställda, deltidsanställda och föräldralediga omfattas. Avslutningsvis diskuteras diskrimineringslagstiftning som lagstiftningsteknik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha: • fördjupade kunskaper om arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen • fördjupade kunskaper om lagstiftningens möjligheter och begränsningar vad gäller dels fysisk och psykisk hälsa, dels likabehandling i arbetslivet • en ökad insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågors komplexitet • en god förmåga att analysera domstolsavgöranden om diskriminering och brott mot arbetsmiljölagstiftningen o förmåga att muntligen och skriftligen redogöra för kunskap och diskutera slutsatser • en ökad förmåga till rättspolitisk diskussion

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, samt Arbetsrätt 15 hp (kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom personalvetarprogrammet vari ska ingå kursen Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen på termin 2 eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna, som är obligatoriska, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och obligatoriska moment. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På obligatoriska moment ges betygen underkänd (U) och godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att skriftlig tentamen och alla obligatoriska moment är godkända. Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. Tillgodoräknande En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 45

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling. AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete. Calleman, Catharina, Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen, Forskningsrapport 2003:4, IFAU, Uppsala.

Calleman Catharina
Genusperspektiv på arbetsrätten : ett problembaserat läromedel
Uppsala : Iustus : 2009 : 109 s. :
ISBN: 978-91-7678-715-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Christensen Anna
Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser

Homosexuellas villkor i arbetslivet
Forsberg Gunnel, Jakobsen Liselotte, Smirthwaite Goldina
Karlstad : Jämställdhetscentrum : 2003 : xi, 161 s. :
ISBN: 91-631-4418-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Att lagstifta om diskriminering
Fransson Susanne, Norberg Per
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2007 : 138 s. :
ISBN: 978-91-85695-22-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Arbetsmiljölagen : kommentarer och författningar
Gullberg Hans, Rundqvist Karl-Ingvar
13. uppl., i lydelse den 1 januari 2004 : Stockholm : Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum : 2004 : 455 s. :
ISBN: 91-39-10695-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Kurskompendium som distribueras av institutionen.

Referenslitteratur

Barnard Catherine
EC employment law
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2006 : cxxxiii, 798 s. :
ISBN: 0-19-928003-7 (Pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Fransson Susanne
Lönediskriminering : en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag
Uppsala : Iustus : 2000 : 530 s. :
ISBN: 91-7678-455-X
Se Umeå UB:s söktjänst

Arbetsmiljörätt och rehabilitering.
Günzel Mats, Zanderin Lars
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 189 s. :
ISBN: 91-47-06528-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Inghammar Andreas
Funktionshindrad - med rätt till arbete ? : en komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland
Lund : Juristförlaget :b Akademibokhandeln [distributör] : 2007 : 447 s. :
ISBN: 978-91-544-0358-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Nyström Birgitta
EU och arbetsrätten
3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2002 : 384 s. :
ISBN: 91-39-10539-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Votinius Jenny Julén
Föräldrar i arbete : en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning
Göteborg : Makadam : 2007 : 448 s. :
http://bilder.fsys.se/9789170610448.jpg
ISBN: 978-91-7061-044-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst