"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: Child Law

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 2JU102

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-04

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp och principer, såsom barnets bästa, barnets rätt att komma till tals, säkerställande av barns utveckling och icke-diskriminering av barn, fördjupas.

Olika avvägningar rörande barnets rättsliga ställning i förhållande till föräldrar och det omgivande samhället behandlas, liksom barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig kunskap. Tyngdpunkt finns på tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Till barnrättsliga teman som studeras hör barns sociala och ekonomiska välfärd och ingripanden för våldsutsatta barn. Lagstiftning, makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer.

Kursens första modul, Barnrätt i samhälle och professionspraktik, 7,5 hp, läses gemensamt med studenter från socionomprogrammet. I kursens andra modul, Barnrättslig fördjupning, 7,5 hp, är fokus på en individuell skrivuppgift (uppsats). Utifrån eget val av aktuell och relevant barnrättslig utmaning fördjupas metodologiska och teoretiska aspekter.

Förväntade studieresultat

Modul 1, Barnrätt i samhälle och professionspraktik, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs förväntas studenten  

avseende kunskap och förståelse
1. visa fördjupad kunskap om barns rättsliga ställning och om innebörden av barns rättigheter enligt barnkonventionen,  

2. visa kunskap och förståelse om barnrättens begrepp samt olika perspektiv på barn och barnrätt.

avseende färdighet och förmåga
3. visa färdighet och förmåga att tillämpa barnkonventionen och använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller indirekt berör barn,

4. visa förmåga att tillämpa rättsliga teorier och begrepp såsom rättssäkerhet och tillgång till rättvisa i barnrättsliga sammanhang.

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
5. kunna analysera, värdera och argumentera kring barnrättsliga frågeställningar, utifrån sin profession och inom givna tidsramar.

Modul 2, Barnrättslig fördjupning 7,5 hp

Efter avslutad delkurs förväntas studenten därutöver:

6. visa fördjupad kunskap om barnrätt som rättsområde, rättslig praktik och forskningsfält,

7. visa fördjupad förmåga att självständigt värdera och ta ställning i komplexa rättsfrågor inom barnrättens område,

8. visa fördjupad färdighet och förmåga att självständigt identifiera, rättsligt utreda och utifrån en teoretisk bas kritiskt analysera en aktuell och relevant barnrättslig utmaning.

Behörighetskrav

Minst 120hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen strävar efter ett hållbart lärande där barnrättsliga frågeställningar genomgående anknyts till samhälle och professionspraktik. Undervisningen bygger på studerandeaktiva arbetsformer, där studenten tar ett stort eget ansvar för att individuellt och i grupp inhämta kunskap, och själv söka fram relevanta rättskällor och andra kunskapskällor.  

I modul 1 är kursen i huvudsak upplagd som distansundervisning, men kan ha vissa obligatoriska undervisningsmoment förlagda till en sammankomst i Umeå. Till modulens läraktiviteter hör självstudier, grupparbeten, videoinspelade eller digitala föreläsningar, samt olika former av obligatoriska seminarier; exempelvis litteraturseminarium, rättsfallsseminarium och roll- eller rättegångsspel; med anknutna redovisnings- och reflektionsuppgifter individuellt eller i grupp. Avslutningsvis skrivs ett individuellt PM.

I modul 2 är fokus på en individuell skrivuppgift (uppsats) som innebär fördjupning efter eget val. Undervisningsformer i denna del är föreläsningar, seminarier, handledning och att avslutningsvis kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering). Modulen är uppbyggd som en hybrid mellan distans- och campusundervisning. Till nätbaserade undervisningsinslag hör föreläsningar och handledning, medan obligatoriska seminarier i huvudsak är förlagda till Umeå.

Examination

För att kunna bli godkänd på kursen krävs:

avseende modul 1:

- Aktivt seminariedeltagande med anknutna skriftliga och muntliga uppgifter

- Fullgörande av individuell skrivuppgift (PM)

För seminariedeltagandet och därtill anknutna uppgifter ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För individuell skrivuppgift (PM) ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan berömd godkänd (BA) eller Med beröm godkänd (AB) vilket också utgör betyg på modulen då alla delar enligt ovan är godkända. 

avseende modul 2:

 - Aktivt seminariedeltagande med anknutna skriftliga och muntliga uppgifter

- Fullgörande av individuell skrivuppgift (uppsats)

- Fullgörande av individuell muntlig kamrat- och självvärdering (examinationsseminarium)

 För seminariedeltagandet och därtill anknutna uppgifter ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För uppsats, liksom för examinationsseminarium ges något av betygent Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan berömd godkänd (BA) eller Med beröm godkänd (AB). För betyget på modulen görs en sammanvägning av betygen på uppsats och examinationsseminarium.

 På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (BA) eller Med beröm godkänd (AB). För kursbetyget Med beröm godkänd (AB) krävs detta betyg på modul 2, och minst betyget Icke utan beröm godkänd (BA) på modul 1.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 36

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren finns via Universitetsbiblioteket alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via UB:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok via Universitetsbiblioteket

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren finns via Universitetsbiblioteket alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via UB:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok via Universitetsbiblioteket

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren finns via Universitetsbiblioteket alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via UB:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok via Universitetsbiblioteket

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren finns via Universitetsbiblioteket alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via UB:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok via Universitetsbiblioteket

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren finns via Universitetsbiblioteket alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via UB:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok via Universitetsbiblioteket

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren finns via Universitetsbiblioteket alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via UB:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok via Universitetsbiblioteket

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst