Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk familjerätt, 15 hp

Engelskt namn: Economic Family Law

Denna kursplan gäller: 2012-11-12 till 2013-11-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU105

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2011-09-14

Reviderad av: Monica Sörman, 2012-06-25

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning inom ekonomisk familjerätt och angränsande ämnen såsom fordringsrätt, sakrätt, socialförsäkringsrätt, skatterätt och associationsrätt i den mån den rör familjen i vid bemärkelse. Kursen behandlar också de intressemotsättningar som finns inom och mellan dessa rättsområden och de rättsliga lösningarna på dessa motsättningar. Kursen åsyftar vidare en fördjupad förståelse av rättsordningens systematik, dvs. hur olika rättsområden samverkar med och hur de motverkar varandra.

Kursen har även en praktisk anknytning, som syftar till att ge goda kunskaper både i juridisk metod och i de regelverk som behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- visa fördjupade kunskaper inom de rättsområden som kursen omfattar och fördjupad förståelse för rättsordningens systematik
- visa förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa juridiska problem inom de områden som kursen omfattar
- fördjupade metodkunskaper och kunskaper i muntlig och i skriftlig framställning
- visa förmåga att självständigt och i grupp identifiera och formulera rättsliga problem samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar på en nivå motsvarande en yrkesverksam jurist
- visa fördjupad förmåga att integrera juridiska kunskaper
- visa fördjupad förmåga att kritiskt värdera rättsordningens systematik, lösningar och inverkan bland annat ur ett genusperspektiv samt förmåga att kunna föra en rättspolitisk diskussion

Behörighetskrav

90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår både ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet och kursen Familjerätt 15 hp eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen på termin 3 (familjerättsmomentet) måste ingå eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier, föreläsningar och handledning. Seminarierna är obligatoriska. Pedagogiken bygger på case-metodik.

Kursen avslutas med skrivandet av en individuell uppsats, som anknyter till kursens innehåll och berör minst två rättsområden.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker genom obligatoriska seminarier och en individuell skriftlig uppsats.
För godkänt betyg på kursen krävs: 1. Aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna, samt 2. En godkänd skriftlig uppsats. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en bedömning av insatserna vid de obligatoriska seminarierna samt den skriftliga uppsatsen och sätts först när alla aktiviteter under 1-2 ovan är godkända.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som fått godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 46

På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Studenten ska självständigt lära sig att hitta relevant litteratur för sina frågeställningar och att använda tillgängliga rättskällor på ett effektivt sätt.