"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk familjerätt, 15 hp

Engelskt namn: Economic Family Law

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2JU105

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2011-09-14

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-04

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning inom ekonomisk familjerätt och angränsande ämnen såsom fordringsrätt, sakrätt, socialförsäkringsrätt, skatterätt och associationsrätt i den mån den rör familjen i vid bemärkelse. Kursen behandlar också de intressemotsättningar som finns inom och mellan dessa rättsområden och de rättsliga lösningarna på dessa motsättningar. Kursen åsyftar vidare en fördjupad förståelse av rättsordningens systematik, dvs. hur olika rättsområden samverkar med och hur de motverkar varandra.

Kursen har även en praktisk anknytning, som syftar till att ge goda kunskaper både i juridisk metod och i de regelverk som behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha:

- fördjupade kunskaper inom de rättsområden som kursen omfattar och fördjupad förståelse för rättsordningens systematik

- förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa juridiska problem inom de områden som kursen omfattar

- fördjupade metodkunskaper och kunskaper i muntlig och i skriftlig framställning

- förmåga att självständigt och i grupp identifiera och formulera rättsliga problem samt att planera och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar på en nivå motsvarande en yrkesverksam jurist

- fördjupad förmåga att integrera olika rättsområden

- fördjupad förmåga att kritiskt värdera rättsordningens systematik, lösningar och inverkan bland annat ur ett genusperspektiv samt
förmåga att kunna föra en rättspolitisk diskussion.

Behörighetskrav

90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår både ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet och kursen Familjerätt 15 hp eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen T 3 – Civilrätt, 30 hp, måste ingå eller motsvarande. Dessutom krävs engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier, föreläsningar och handledning. Seminarierna är obligatoriska. Pedagogiken bygger på case-metodik.

Kursen inrymmer ett individuellt skriftligt arbete, som anknyter till kursens innehåll och berör minst två rättsområden.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en individuell skrivuppgift enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Punkt 2
Författande av en individuell skrivuppgift.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 och punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av samtliga examinerande moment (punkt 1 och 2) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 
 

Litteratur