"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning (Juristprogrammet), 7,5 hp

Engelskt namn: Working environment and anti- discrimination law

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 2JU108

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2023-02-27

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om arbetsmiljö- och diskriminerings-lagstiftningen, två rättsområden som kännetecknas av starka såväl EU-rättsliga som offentligrättsliga inslag. När det gäller arbetsmiljön behandlas särskilt arbetstidslagstiftningen, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och reglerna om brott mot arbetsmiljölagstiftningen. Vad gäller diskriminering behandlas diskrimineringslagens definition av diskriminering och olika diskrimineringsgrunder, förbuden mot diskriminering och undantagen därifrån liksom kraven på aktiva åtgärder. Även förbuden mot diskriminering av tidsbegränsat anställda, deltidsanställda och föräldralediga behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:
* fördjupade kunskaper om arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen
* fördjupade kunskaper om lagstiftningens möjligheter och begränsningar vad gäller dels fysisk och psykisk hälsa, dels likabehandling i arbetslivet
* en god insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågornas komplexitet
* en god förmåga att analysera domstolsavgöranden om diskriminering och brott mot arbetsmiljölagstiftningen samt förmåga att muntligen och skriftligen redogöra för kunskap och diskutera slutsatser
* en god förmåga till rättspolitisk diskussion.

Behörighetskrav

Univ.: 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen T 2 - Civilrätt, 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna, som är obligatoriska, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en avslutande skriftlig hemtentamen enligt punkt 2 nedan.
Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
b. Fullgörande av ett individuellt skriftligt arbete.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga hemtentamen ges betygen underkänd (U), godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba) och med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av resultaten på det individuella skriftliga arbetet och den skriftliga hemtentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 43

  Andersson Peter
  Arbetsmiljörätt : en läro- och handbok
  Stockholm : Lars Åhnberg AB : [2023] : 111 sidor :
  ISBN: 9789188121523
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diskrimineringslagen : från princip till praktik
  Swanstein Filippa, Henrikz Karin
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 293 sidor :
  ISBN: 9789144138961
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2023 vecka 44

  Andersson Peter
  Arbetsmiljörätt : en läro- och handbok
  Stockholm : Lars Åhnberg AB : [2023] : 111 sidor :
  ISBN: 9789188121523
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diskrimineringslagen : från princip till praktik
  Swanstein Filippa, Henrikz Karin
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 293 sidor :
  ISBN: 9789144138961
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material distribueras av institutionen.