"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationell handelsrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: International Commercial Law

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 2JU118

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-11-28

Reviderad av: Prefekten, 2018-12-03

Innehåll

Kursen behandlar rättsliga frågor som uppstår i samband med internationell handel och de olika nationella och internationella regler som reglerar dessa frågor. På kursen diskuteras bland annat frågor om avtals ingående och giltighet samt olika aktörers förpliktelser och rättigheter vid köp och transport. På kursen behandlas också skiljemannaförfaranden och andra aspekter av rättslig tvistelösning som är av särskild betydelse inom den internationella handeln.

Kursen syftar till att ge kunskap om de nationella och internationella rättsregler som styr utrikeshandeln. Kursen inleds med en presentation av de olika rättsliga aktörerna (t.ex. nationell lagstiftare, EU, UNCITRAL, WTO) och deras inbördes förhållande och fortsätter sedan med en genomgång av centrala nationella och internationella regler på den internationella privaträttens område (t.ex. IKL, Bryssel- och Romreglerna) med fokus dels på de för utrikeshandeln centrala rättsliga frågeställningarna, dels på gränserna för avtalsfriheten.

Fokus flyttas sedan till de materiella regler som styr utrikeshandeln. Härvid studeras hur centrala frågeställningar inom avtalsrätten (t.ex. avtals ingång, tolkning och giltighet), köprätten (t.ex. leveransvillkor, fel och reklamation) samt den speciella kontraktsrätten (t.ex. transport-, agent-, licens och återförsäljaravtal). I detta studeras internationella regler (t.ex. CISG, lex mercatoria och internationellt vanligen använda standardavtal) och överenskommelser (t.ex. WTO, NAFTA, investeringsavtal). Avsnittet innehåller också ett moment av komparativ avtals- och köprätt med fokus på skillnaderna mellan några utvalda rättssystem (t.ex. fransk, tysk, engelsk och amerikansk rätt) och med svensk rätt samt en genomgång av de gemensamma principerna (utifrån PECL/Lando och UNIDROIT Principles).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

ha fördjupad kunskap om central svensk och internationell lagstiftning avseende internationella avtal och fordringar samt internationell kredit- och obeståndsrätt,

ha kunskap om centrala likheter och skillnader inom köp- och avtalsrätt i några utvalda rättssystem,

ha fördjupad kunskap om de i Sverige och inom EU gällande internationella privaträttsliga reglerna inom den internationella handelns område samt

kunna identifiera, analysera och lösa juridiska problem inom de angivna ämnesområdena.

Behörighetskrav

90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår både ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet och kursen Handelsrätt 15 hp eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen T 2 - Civilrätt, 30 hp, måste ingå eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier och föreläsningar. Seminarierna är obligatoriska. Kursen avslutas med en individuell skrivuppgift, som anknyter till kursens innehåll.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande muntligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier och fullgörande av därtill tillhörande skrivuppgifter.
Författande av en individuell skrivuppgift.

Punkt 2
Fullgörande av en individuell muntlig tentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 och punkt 2, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (B).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av det individuella skriftliga arbetet (punkt 1.b) och den muntliga tentamen (punkt 2) och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Under kursens gång finns en tillgänglig referenshylla i biblioteket (givet att omständigheterna tillåter detta), samt länkar till relevant digitalt material. Förslag på översiktslitteratur kommer även ges. Utöver detta ställs krav på att studenten skall självständigt lära sig att hitta relevant material för att lösa uppgifterna.

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Under kursens gång finns en tillgänglig referenshylla i biblioteket (givet att omständigheterna tillåter detta), samt länkar till relevant digitalt material. Förslag på översiktslitteratur kommer även ges. Utöver detta ställs krav på att studenten skall självständigt lära sig att hitta relevant material för att lösa uppgifterna.

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Under kursens gång finns en tillgänglig referenshylla i biblioteket (givet att omständigheterna tillåter detta), samt länkar till relevant digitalt material. Förslag på översiktslitteratur kommer även ges. Utöver detta ställs krav på att studenten skall självständigt lära sig att hitta relevant material för att lösa uppgifterna.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Under kursens gång finns en tillgänglig referenshylla i biblioteket (givet att omständigheterna tillåter detta), samt länkar till relevant digitalt material. Förslag på översiktslitteratur kommer även ges. Utöver detta ställs krav på att studenten skall självständigt lära sig att hitta relevant material för att lösa uppgifterna.

  Referenslitteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  På grund av kursens karaktär ges ingen särskild litteraturlista. Under kursens gång finns en tillgänglig referenshylla i biblioteket, samt länkar till relevant digitalt material. Förslag på översiktslitteratur kommer även ges. Utöver detta ställs krav på att studenten skall självständigt lära sig att hitta relevant material för att lösa uppgifterna.

  Referenslitteratur