Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridik för byggnadsingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic Course in Law for the Bachelor of Science Programme in Civil Engineering (Construction)

Denna kursplan gäller: 2021-03-22 och tillsvidare

Kurskod: 2JU143

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-09-30

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-22

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för och kunskaper om den juridik som aktualiseras för byggnadsingenjörer. Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod. Därefter behandlas rättsområden av särskild vikt för byggnadsingenjörer såsom entreprenadrätt, fastighetsrätt samt mark- och miljörätt.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga.

självständigt och i grupp kunna tillämpa juridisk metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom de områden som behandlas på kursen,

visa förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang skriftligen samt muntligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material och rättsliga problem och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna behandlar principiella och övergripande frågor och ska ses som komplettering av litteraturen. Seminarierna, som är obligatoriska och ingår som ett led i examinationen, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator (betygsättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 12

  Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn
  Tredje utgåvan : Stockholm : Svensk byggtjänst : [2018] : 176 sidor :
  ISBN: 9789173338349
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagkommentarer till relevanta lagar finns tillgängliga för studenter vid Umeå universitet via databasen Juno (tillgänglig via Umeå universitetsbiblioteks hemsida).

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn
  Tredje utgåvan : Stockholm : Svensk byggtjänst : [2018] : 176 sidor :
  ISBN: 9789173338349
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagkommentarer till relevanta lagar finns tillgängliga för studenter vid Umeå universitet via databasen Juno (tillgänglig via Umeå universitetsbiblioteks hemsida).