"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Human Rights Law, 15 hp

Engelskt namn: Human Rights Law

Denna kursplan gäller: 2023-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 2JU200

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-04

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-15

Innehåll

Innehåll
Kursen beskriver, analyserar och bedömer mänskliga rättigheter i en internationell, regional och nationell konstitutionell kontext. Kursen omfattar både det normativa skyddet av mänskliga rättigheter liksom deras efterlevnad och tillämpning. Betydelsen av mänskliga rättigheter för att förstå konstitutioner och konstitutioners roll i att realisera mänskliga rättigheter i praktiken analyseras och diskuteras i förhållande till samtida situationer och frågor.
 
I kursen berörs:
-    Förhållandet mellan mänskliga rättigheter, folkrätten och folkrättens teorier och metoder.
-    Förhållandet mellan mänskliga rättigheter, konstitutionella normer och principer, och deras genomförande.
-    Betydelsen av stater samt regionala och internationella organisationer för skyddet av de mänskliga rättigheterna.
-    Det internationella skyddet av särskilda grupper såsom kvinnor, barn och flyktingar.
-    Diskussioner om individuella- och grupprättigheter samt förhållandet dem emellan.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs:
 
Kunskap och förståelse
 
*  visa fördjupad förståelse av betydelsen och ställningen för mänskliga rättigheter i både folkrätten och den konstitutionella rätten.
 
*    visa fördjupad kunskap om globala, regionala och nationella konstitutionella system för skyddet av individers och gruppers mänskliga rättigheter, och
*    visa fördjupad kunskap om olika typer av rättigheter, deras kännetecken och inbördes förhållande samt olika faktorer som påverkar deras implementering.  
 
Färdigheter och förmågor
 
*    kunna analysera och kritiskt granska utmaningar och problem som rör mänskliga rättigheter i folkrätten och den konstitutionella rätten.
*    visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa inom området mänskliga rättigheter i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

*    visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter gällande mänskliga rättigheter i folkrätten och den konstitutionella rätten.

Behörighetskrav

120 hp rättsvetenskap. Grundläggande behörighet i engelska för högskolestudier. 

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Studenter förväntas förbereda uppgifter inför seminarierna och delta aktivt vid dessa.
 
Kursen inklusive kurslitteratur och examination är på engelska.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en individuell uppsats enligt punkt 2 nedan.
 
Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
 
Punkt 2
Skrivande av en individuell uppsats vid kursens slut.
 
Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den individuella uppsatsen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG).
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på resultatet från examinationen under punkten 2 och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodo-räknande.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 44

Course literature

International human rights law
Moeckli Daniel, Shah Sangeeta, Sivakumaran Sandesh
Fourth edition : Oxford University Press : [2022] : 710 sidor :
ISBN: 9780198860112
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

In addition, a number of articles and texts related to the seminars will be distributed via the course learning platform.

Further readings (non-mandatory)

Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power : Some Reflections from National and International Law
Arnold Rainer., Martínez-Estay José Ignacio.
Cham : Springer International Publishing : 2017 : XI, 446 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783319551869
Se Umeå UB:s söktjänst

International human rights law and practice
Bantekas Ilias, Oette Lutz
Third edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2020 : 941 sidor :
ISBN: 9781108711753
Se Umeå UB:s söktjänst

Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
ISBN: 9780198785163
Se Umeå UB:s söktjänst

Shaw Malcolm N.
International law
Ninth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : 2021 : xcv, 1213 pages :
ISBN: 9781108477741
Se Umeå UB:s söktjänst