"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Balance of Power and Constitutional Enforcement, 15 hp

Engelskt namn: Balance of Power and Constitutional Enforcement

Denna kursplan gäller: 2024-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 2JU201

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-12-03

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-15

Innehåll

Kursen fokuserar på två av den konstitutionella rättens mest centrala ämnen: maktbalans och konstitutionellt genomdrivande. Kursen utgår inte från ett specifikt nationellt rättssystem, utan anlägger ett komparativt perspektiv. De för kursen centrala frågeställningarna studeras med hjälp av exempel från olika rättssystem, med visst fokus på europeiska system såsom Europeiska unionen och Europarådet.

Frågan om maktbalans inkluderar både vertikala (aktörer på olika konstitutionell nivå) och horisontella perspektiv (aktörer på samma konstitutionella nivå). Båda perspektiven kan dessutom tillämpas såväl inom en nationalstat som bortom densamma. Frågan om konstitutionellt genomdrivande behandlar det skydd för konstitutionella rättigheter som domstolar och andra aktörer erbjuder. Domstolars position och befogenheter står i centrum för denna del av kursen, inklusive frågor om domstolars oberoende, lagprövning och tolkning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 
- visa fördjupad förståelse och fördjupade kunskaper om centrala konstitutionella frågor angående maktbalans och konstitutionellt genomdrivande,
 
- visa förståelse för förhållandet mellan olika konstitutionellrättsliga frågor och koncept, med fokus på frågor angående maktbalans och konstitutionellt genomdrivande, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området,  

- visa förmåga att självständigt identifiera och utvärdera komplexa konstitutionellrättsliga frågor, med fokus på frågor angående maktbalans och konstitutionellt genomdrivande, samt kunna integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom det konstitutionella området,  
 
- visa förmåga att, muntligen och skriftligen, kunna utvärdera och argumentera för lösningar på konstitutionella problem, med fokus på frågor om maktbalans och konstitutionellt genomdrivande, från olika perspektiv.

Behörighetskrav

120 hp rättsvetenskap. Grundläggande behörighet i engelska för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Aktiv närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Studenterna ska förbereda sig inför seminarierna enligt särskilda instruktioner. Kursansvarig beslutar om eventuell befrielse från obligatoriska moment.

Undervisningen på kursen, inklusive dess litteratur och examination, sker på engelska.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en avslutande skriftlig hemtentamen enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan.
För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga hemtentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

No single textbook is used on the course. Readings, in the form of judgments, articles in journals etc, will be assigned for each seminar. Seminar instructions will be posted on the learning platform as the course progresses.