"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Självständigt arbete med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 15 hp

Engelskt namn: Independent written essay within the field of constitutional law and human rights

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2JU206

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-12-03

Reviderad av: Prefekten, 2020-10-26

Innehåll

Under kursen ska studenten författa ett självständigt arbete vilket innebär en ämnesmässig fördjupning inom ett rättsvetenskapligt ämne med inriktning mot konstitutionell rätt eller mänskliga rättigheter. Ämnet väljs fritt av den studerande efter samråd med handledaren. I uppsatsen ska analysen och metoden ges en framträdande plats, medan deskriptiva moment främst utnyttjas som bakgrund, inledning eller liknande.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

- visa förmåga att använda rättsvetenskpliga teorier och metoder på mänskliga rättigheter eller det rättskonstitutionella området,

- självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar och kritiskt värdera kunskaper, teorier och metoder som anknyter till ett rättsvetenskapligt ämne med inriktning mot konstitutionell rätt eller mänskliga rättigheter,

- kunna självständigt planera och genomföra ett kvalificierat uppsatsarbete inom ämnet mänskliga rättigheter eller på det rättskonstitutionella området och vid genomförandet visa ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.

Behörighetskrav

Antagen till magisterprogrammet med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 60 hp samt godkänt resultat på kurserna, Rule of law, Constitutionalism and Fundamental Principles, 15 hp, Human Rights Law, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels i form av en inledande föreläsning i teori och metod, dels i form av handledning under uppsatsarbetet. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av:

Punkt 1
Författande av ett självständigt arbete (uppsats).

Punkt 2
Försvar av det egna självständiga arbetet vid ett seminarium och opposition på en annan students självständiga arbete.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan.
För det självständiga arbetet ges betygen Underkänd (U) , Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För punkt 2 ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G),

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betygen på hela kursen grundar sig på det självständiga arbetet och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 är godkända.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhålit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

  • Giltig från: 2023 vecka 12

    Since the course is a Degree Project, there is no general, compulsory course literature. The choice of literature is made on the basis of the thesis topic by the student in consultation with the supervisor.

  • Giltig från: 2022 vecka 12

    Since the course is a Degree Project, there is no general, compulsory course literature. The choice of literature is made on the basis of the thesis topic by the student in consultation with the supervisor.