"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Methodology

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 2KC029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-06-22

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kring tvärvetenskapliga metoder i genusvetenskap samt en förmåga att problematisera forskningsprocessens olika delar.. Kursen behandlar även feministiska perspektiv på forskningsetik.  Kursen ger studenterna förmåga att tillämpa och problematisera tvärvetenskapliga forskningsmetoder i sina egna projekt.  Aktivt deltagande är en förutsättning för att kunna genomföra kursen med goda resultat. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter kursen ska studenten 

Kunskap och förståelse

  • kunna identifiera och beskriva forskningsprocessen olika delar
  • visa förståelse för olika genusvetenskapliga metoder
  • kunna problematisera och visa kunskap om feministiska perspektiv på forskningsetik

Färdighet och förmåga

  • visa färdighet och förmåga vad gäller insamling och analys av empiriskt material 
  • argumentera för metodologiska val

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • självständigt kunna reflektera kring den egna analysen och tolkningen samt den egna rollen i forskningsprocessen,
  • självständigt kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem, samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/6 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är en helfarts, online-kurs. Kursen ges på engelska. Kursen ges på en lärplattform där studenterna deltar i föreläsningar, obligatoriska uppgifter och andra lärande aktiviteter.  Studierna karaktäriseras av hög grad av självständighet, kritiskt reflekterande och aktivt sökande efter kunskap, både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
2) Individuell skrivuppgift. 
 
För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända.  Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 46

Allen Mary
Violence and voice: Using a feminist constructivist grounded theory to explore women’s resistance to abuse.
Sage publications : 2011 :
Violence and voice: Using a feminist constructivist grounded theory to explore women’s resistance to abuse.
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 23-45

Best Amy L.
Doing race in the context of feminist interviewing: Constructing whiteness through talk.
Sage publications : 2003 :
Doing race in the context of feminist interviewing: Constructing whiteness through talk.
Obligatorisk
Läsanvisning: https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1177/1077800403254891 s. 895-914

Using Thematic Analysis in Psychology
Braun V., Clarke V.
Ingår i:
Qualitative research in psychology [Elektronisk resurs]
Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : 3 : sid. 77-101 :
Obligatorisk

Reflecting on reflexive thematic analysis
Braun V, Clarke V
Ingår i:
Qualitative Research in Sport, Exercise and Health [Elektronisk resurs]
2011- :
https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/2159676X.2019.1628806
Obligatorisk

Cannon Pointdexter Cynthia
Meaning from Methods : Re-presenting Narratives of an HIV-affected Caregiver
Ingår i:
Qualitative social work
London : Sage : 2002- : sid. 59-78 :
https://www.researchgate.net/publication/249675148_Meaning_from_Methods_Re-presenting_Narratives_of_an_HIV-affected_Caregiver
Obligatorisk

Feminist Methodologies and Epistemology
DOUCET Andrea, MAUTHNER Natasha S.
Sage publications INC : 2007 :
http://sk.sagepub.com/reference/download/sociology/n62.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 36-43

Writing ethnographic fieldnotes
Emerson Robert M., Fretz Rachel I., Shaw Linda L.
2nd ed. : Chicago : University of Chicago Press : 2011 : xxiii, 289 p. :
ISBN: 9780226206837 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Harding Sandra G.
Feminism and methodology : social science issues
Bloomington : Indiana University Press : 1987 : 193 s. :
ISBN: 0-253-32243-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research
Guillemin Marilys, Gillam Lynn
ResearchGate : 2004 :
https://www.researchgate.net/publication/235930722_Ethics_Reflexivity_and_Ethically_Important_Moments_in_Research
Obligatorisk
Läsanvisning: s.261-280

Hesse-Biber Sharlene Nagy
Handbook of feminist research : theory and praxis
Second edition. : Thousand Oaks, California : SAGE Publications : 2012 : 1 online resource (xxiii, 764 pages) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9781483384740
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap. 11 och 28

Holliday Adrian.
Doing and writing qualitative research [Elektronisk resurs]
2nd ed. : London : SAGE : 2007 : 1 online resource (xiv, 199 p.) :
ISBN: 9781446287958
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Howarth David
Discourse
Buckingham : Open University Press : 2000 : x, 166 s. :
ISBN: 0-335-20071-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

McCormick
Feminist Research Ethics, Informed Consent, and Potential Harms
The Hilltop Review : 2012 :
http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=hilltopreview
Obligatorisk

Feminist research in online spaces
Morrow Oona, Hawkins Roberta, Kern Leslie
Taylor & Francis Online : 2015 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0966369X.2013.879108?needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/0966369X.2013.879108 s. 526-543

Social media ethnography: The digital researcher in a messy web
Postill J, Pink S
Ingår i:
Media international Australia [Elektronisk resurs]
1999- : sid. 123-134 :
https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/abs/10.1177/1329878X1214500114
Obligatorisk

Riessman Catherine Kohler
Narrative methods for the human sciences
London : SAGE : 2008 : x, 251 s.b ill. :
ISBN: 0-7619-2998-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Negotiating Masculinity, Violence, and Responsibility: A Situational Analysis of Young Nicaraguan Men’s Discourses on Intimate Partner and Sexual Violence
Salazar Mariano, Öhman Ann
Taylor & Francis Group, LLC : 2015 :
Negotiating masculinity, violence, and responsibility: A situational analysis of young Nicaraguan men’s discourses on intimate partner and sexual violence. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 24(2)
Obligatorisk
Läsanvisning: s.131-149

Salmons Janet
Doing qualitative research online
London : SAGE Publications : 2016 : xviii, 214 pages :
ISBN: 1446295400
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Discourse analysis as theory and method
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
London : Sage : 2002 : 229 s. :
ISBN: 0761971114
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional texts may be added, approximately 100 pages