Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Jämlikhet i policy och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Equality in policy and practice

Denna kursplan gäller: 2020-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 2KC032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-14

Reviderad av: Föreståndaren, 2020-11-26

Innehåll

Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik. Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kursen kommer att ge kunskap om hur olika historiska och ideologiska val gällande välfärdsstaten fortfarande påverkar politiken idag. Kursen kommer också att utforska idealet om jämställdhet från olika perspektiv och tyngdpunkten ligger på hur länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och nyliberalism. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, lärandeaktiviteter och skriftliga examinationer. Kursen ges och examineras på engelska.

Kursen är indelad i tre övergripande teman: 1) Välfärdsstatens utveckling och dess konsekvenser för jämställdhet. 2) Heteronormativt, sexualitet, och jämstlldhet3) Jämställdhet policy och praktik

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
  • förstå och förklara olika teorier om välfärdsstatens expansion och hur olika omfördelningssystem har olika konsekvenser för jämställdhet
  • förstå och förklara sambandet mellan kön och sexualitet i policyer kring jämställdhet,
  • förstå och förklara hur jämställdhet kan konceptualiseras och fyllas med mening

Färdighet och förmåga
  • redogöra för och relatera för aspekter som kan påverka jämställdhet samt diskutera centrala perspektiv, skiljelinjer, begrepp och teman kring jämställdhet som politiskt ideal och praktik
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • muntligt och skriftlig kunna presentera en självständiga analys av valfri jämställdhetspolicy
  • självständigt tillämpa relevanta teorier om empiriska eller teoretiska problem relaterade till jämställdhet

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp.  Kursen fokuserar på aktivt lärande, d.v.s. att kritiskt kunna reflektera över kunskapen och omsätta denna i praktiken. Olika strategier för undervisning och lärande kommer att användas, såsom föreläsningar, gruppdiskussioner och olika
former av individuella och gruppuppgifter. För att bli godkänd på kursen förväntas studenten delta aktivt i samtliga seminarier och bli godkänd på examinationsuppgiften.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
 2) Individuell skrivuppgift.
 
För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända.  Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 49

Tema 1

“ The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context
Carlsson Wetterberg Christina, Melby Kari
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 43-62 :
Obligatorisk

Esping-Andersen Gösta
The Three Worlds of Welfare Capitalism
Ingår i:
The welfare state
Cambridge : Polity Press in association with Blackwell : 2000 : xi, 403 s. : sid. 160-174 :
Obligatorisk

Esping-Andersen Gøsta
Families in the 21st century
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2016 : 113 s. :
ISBN: 9789186949815
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.9-113

Lewis Jane
Gender and welfare regimes: further thoughts
Ingår i:
Social politics
Champaign, Ill. : Published by the University of Illinois Press in cooperation with the Swedish Council for Social Research : 1994- : 4 : sid. 160-177 :
https://academic-oup-com.proxy.ub.umu.se/sp/article/4/2/160/1624744
Obligatorisk

Tema 2

Magnusson Eva
Conflict, danger and Difference. Nordic heterosexual couples converse about gender equality and fairness.
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 161-179. (17 pages) :
Obligatorisk

Stormhoj Christel
Queering the family. Critical reflections on state regulated heteronormativity in the Scandinavian countries.
Ingår i:
Lambda nordica
Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- : 3-4 (8) : sid. 38-56. (18 pages) :
Obligatorisk

Törnqvist M.
From threat to promise. The changing position of gender quota in the Swedish debate on women’s political representation
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 75-93 :
Obligatorisk

Policy texts will be added, approx. 50 pages.

Tema 3

Ahmed S
‘You end up doing the document rather than doing the doing’: Diversity, race equality and the politics of documentation.
Ingår i:
Ethnic and racial studies.
London : Routledge & Kegan Paul : 1978- : 30 : sid. 590-609 :
Obligatorisk

Callerstig Anne-Charlott
Making equality work [Elektronisk resurs] : ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations
Linköping : Linköping University, Department of Thematic Studies, Gender Studies : 2014 : 180 s. (PDF) :
Sammanfattning och ramberättelse från Linköping University Electronic Press
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 1-50

In the business of feminism: consultants as Sweden's new gender-equality workers.
Rönnblom Malin, Olivius Elisabeth
Ingår i:
European Journal of Politics and Gender [Elektronisk resurs]
2018- : 2 : sid. 75-92 :
https://www-ingentaconnect-com.proxy.ub.umu.se/content/bup/ejpg/2019/00000002/00000001/art00005;jsessionid=36nwnp5morcqp.x-ic-live-02
Obligatorisk

Gender Mainstreaming or Diversity Mainstreaming? The Politics of ‘Doing’
Bacchi Carol, Joan Eveline
Ingår i:
NORA
Stockholm : Taylor & Francis : 1993- : 17 :
https://vbn.aau.dk/ws/files/16965683/FREIA_wp_70.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: https://vbn.aau.dk/ws/files/16965683/FREIA_wp_70.pdf

Approaches to gender mainstreaming: What's the problem represented to be?
Bacchi Carol, Eveline Joan
Ingår i:
Mainstreaming politics
Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
Obligatorisk
Läsanvisning: 111-138 https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/33166/560246.pdf;jsessionid=9852F129738EFE27AE90BAA7EDECD2C7?sequence=1

Administrators or critical cynics? : a study of gender equality workers in Swedish higher education
Keisu Britt-Inger, Carbin Maria
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk

"What should we do instead?" : gender-equality projects and feminist critique
Sjöstedt Landén Angelika, Olofsdotter Gunilla
Ingår i:
Challenging the myth of gender equality in Sweden [Elektronisk resurs]
Bristol : Policy Press : 2016 : 1 online resource (a 222 s.) :
Obligatorisk

Imagining the ideal city, planning the gender-equal city in Umeå, Sweden [Elektronisk resurs]
Sandberg Linda, Rönnblom Malin
Routledge : 2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-130070
Obligatorisk

Referenslitteratur

Constituting gender and gender equality through policy.
Andersson , G., & Lind E, Johansson M, Lidestav G, Lindberg M
Ingår i:
Equality Diversity and Inclusion - An International Journal [Elektronisk resurs]
Bradford, England : Emerald Group Pub. :

Regional development policies and the constructions of gender equality – the Swedish case
Hudson C., Rönnblom M.
Ingår i:
European journal of political research
Amsterdam : Elsevier Scientific Publ. : 1973- : Vol. 1(1973)- : sid. 47-68 :