"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities, 15 hp

Engelskt namn: Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities

Denna kursplan gäller: 2022-11-07 och tillsvidare

Kurskod: 2KC036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-09-19

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-11-29

Innehåll

Kursen behandlar jämställdhet som politiskt ideal och praktik i Norden. Med en historisk utgångspunkt diskuterar vi frågor som: Hur och när etablerades jämställdhet på den politiska agendan i de nordiska länderna? Hur förstås och praktiseras jämställdhet idag? Vilka betydelser läggs i begreppet jämställdhet? Kan vi betrakta de nordiska länderna som jämställda och/eller jämlika? Kursen lägger fokus vid olika sätt att analysera och förstå jämställdhet, kön och politik genom att den introducerar kritiska perspektiv som poststrukturalism och post-kolonial teori, men även analyserar betydelser av klass, våld och sexualitet i relation till jämställdhet som politiskt ideal. Tyngdpunkten ligger på hur dagens nordiska länder i allmänhet och jämställdhetspolitiken i synnerhet ingår i processer av kolonialism, heteronormativitet och nyliberalism. Det är en tvärvetenskaplig kurs som med fördel kan läsas inom ramen för många program. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, lärandeaktiviteter och skriftliga examinationer. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kön och politik i Norden (7,5 hp)

Efter genomfört moment ska studenten kunna

- redogöra för framväxten av nordisk jämställdhetspolitik samt kunna självständigt identifiera och jämföra centrala konfliktlinjer inom nordisk feministisk forskning om jämställdhet och politik.
- muntligt och skriftligt presentera en självständig och kritisk analys av olika betydelser av jämställdhet.

Moment 2: Kritiska perspektiv på Nordisk jämställdhet (7,5 ECTS)

Efter genomfört moment ska studenten kunna

- redogöra för och självständigt jämföra olika feministiska analytiska perspektiv som presenterats under momentet.
- muntligt och skriftligt presentera en självständig, kritisk analys av nordisk jämställdhet relaterad till processer av kolonialism, heteronormativitet, klass och nyliberalism.

Efter genomförd kurs skall studenten utöver ovanstående visa god förmåga att bidra med kvalificerade synpunkter i gruppdiskussioner.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och lärandeaktiviteter. Stor vikt läggs vid studenternas självständighet i arbetet. Den schemalagda undervisningen är till stora delar obligatorisk.

Kursen är en nätbaserad kurs som ges på heltid och på engelska. Undervisningen äger helt och hållet rum genom ett digitalt Learning Management System varigenom studenten har tillgång till föreläsningar, obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt och aktivt kunskapsinsamlande och kritiska reflektioner, både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom uppfyllande av två delar:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång
2) Individuell skriftlig uppgift.

På moment 1 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På moment 2 sker examination därutöver genom en individuellt skriftlig hemtentamen. På momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på båda modulerna 1 och 2. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.


Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Tillgodoräknande

Kursen kan inte tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 45

Module 1

Borchorst Anette
Women-friendly policy paradoxes? Childcare policies and gender equality visions in Scandinavia
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 27-42

“ The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context
Carlsson Wetterberg Christina, Melby Kari
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 43-62 :
Obligatorisk

Currell Susan
Introduction
Ingår i:
Popular eugenics
Athens, Ohio : Ohio University Press : c2006. : x, 406 p. : sid. 1-16 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 1-16

Esping-Andersen Gösta
The Three Worlds of Welfare Capitalism
Ingår i:
The welfare state
Cambridge : Polity Press in association with Blackwell : 2000 : xi, 403 s. : sid. 160-174 :
Obligatorisk

Esping-Andersen Gøsta
Families in the 21st century
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2016 : 113 s. :
ISBN: 9789186949815
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: pp 9-113

Eugenics and the Welfare State : Norway, Sweden, Denmark, and Finland
Michigan State University Press : 2005 :
Obligatorisk

Langvasbråten Trude
A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism.
Ingår i:
Social politics
Champaign, Ill. : Published by the University of Illinois Press in cooperation with the Swedish Council for Social Research : 1994- : 15 (1) : sid. 32-52. (20 pages) :
Obligatorisk

Lewis Jane
Gender and Welfare Regimes
Ingår i:
Social politics
Champaign, Ill. : Published by the University of Illinois Press in cooperation with the Swedish Council for Social Research : 1994- : Vol. 1(1994)- :
Läsanvisning: s.160-177

McCarry Melanie
Masculinity studies and male violence: Critique or collusion?
Ingår i:
Women's studies international forum
Oxford : Pergamon P. : 1982- : 30 : sid. 404-415 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (11 s).

Women-friendly policy paradoxes? : Childcare policies and gender equality visions in Scandinavia
Melby Kari, Borchorst Anette
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.27-42

A nordic Model of gender equality? Introduction
Melby Kari, Carlsson Wetterberg Christina, Ravn Anna-Birte
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 1-26 :
Obligatorisk

National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations
The Danish Government :
http://www.lige.dk/no_cache/gender-equality-work-in-denmark/news/single-news/artikel/national-strategy-to-prevent-violence-in-intimate-relation/
Obligatorisk

Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden
Pringle Keith, Balkmar Dag, Iovanni LeeAnn
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- : 18 : sid. 105-121 :
Obligatorisk

Policytexter på ca 150 sidor tillkommer.

Module 2

Approaches to gender mainstreaming: What's the problem represented to be?
Bacchi Carol, Eveline Joan
Ingår i:
Mainstreaming politics
Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
Obligatorisk

Mainstreaming and neoliberalism: a contested relationship.
Bacchi Carol, Eveline Joan
Ingår i:
Mainstreaming politics
Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Available free on-line. 22 s.

Brown Wendy
Postmodern Exposures, Feminist Hesitations.
Ingår i:
States of injury
Princeton, N.J. : Princeton University Press : 1995 : xiii, 202 s. : sid. 30-51. (21 pages) :
Obligatorisk

Brown Wendy
Suffering Rights as Paradoxes.
Ingår i:
Constellations
Oxford : Blackwell Publishers : 1997- : Vol 7 : sid. 230-241. (11 pages) :
Obligatorisk

Representations of Equality : Processes of Depoliticization of the Citizen-Subject
Edenheim Sara, Rönnblom Malin
Ingår i:
Gendered Citizenship and the Politics of Representation
London : Palgrave Macmillan UK : 2016. : XVII, 312 p. 2 illus. :
Obligatorisk

Women's questions on the agenda : the politicisation of gender equality in Sweden
Florin Christina, Nilsson Bengt
Ingår i:
Different paths to modernity
Lund : Nordic Academic Press : 2005 : 368 s. :
Obligatorisk

Frazer Nancy
Feminism, capitalism and the cunning of history
Ingår i:
New left review.
London,c 1960- : 1960- : Vol. 56 : sid. 20 s. :
Obligatorisk

Honkanen Kattis
Equality politics out of the subaltern
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 204-219

Discursive Dynamics in Gender Equality Politics: What about ‘Feminist Taboos’?
Lombardo Emanuela, Meier Petra, Verloo Mieke
Ingår i:
The European journal of women's studies
London : Sage : 1999- : 17 : sid. 105-123 :
Obligatorisk

Magnusson Eva
Conflict, danger and Difference. Nordic heterosexual couples converse about gender equality and fairness.
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 161-179. (17 pages) :
Obligatorisk

Raevaara Eeva
In the land of equality?
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 75-93

Rönnblom Malin
De-politicising gender? : constructions of gender equality in Swedish regional policy
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 112-143

Management and gender diversity : intertwining categories and paradoxes
Staunæs Dorthe, Søndergaard Dorte Marie
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp 135-160

Stormhoj Christel
Queering the family. Critical reflections on state regulated heteronormativity in the Scandinavian countries.
Ingår i:
Lambda nordica
Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- : 3-4 (8) : sid. 38-56. (18 pages) :
Obligatorisk

Törnqvist Maria
From threat to promise. The changing position of gender quota in the Swedish debate on Women's Political representations.
Ingår i:
Critical studies of gender equalities
Göteborg ;a Stockholm : Makadam : 2008 : 223 s. : sid. 75-93. (18 pages) :
Obligatorisk

Policy texts will be added, approx. 150 pages.