"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturgeografiska metoder, 15 hp

Engelskt namn: Methods in Human Geography

Denna kursplan gäller: 2018-06-18 och tillsvidare

Kurskod: 2KG012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-21

Innehåll

Moment 1: Vetenskapliga studier, 2 hp. Momentet ger grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och vetenskapligt arbete. Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp behandlas  och relateras till det kulturgeografiska ämnet. Skillnader och likheter mellan kvantitativa och kvalitativa studier diskuteras.
 
Moment 2: Kvantitativa metoder, 6,5 hp. Momentet ger grundläggande kunskaper inom kvantitativ metod och behandlar analys och beskrivning av kvantitativa data med hjälp av statistikprogram (t ex SPSS). Kursen behandlar också hur beskrivande och analytisk statistik används i kulturgeografiska analyser.

Moment 3: Kvalitativa metoder, 6,5 hp. Momentet ger kunskaper om kvalitativa metodtraditioner inom kulturgeografisk forskning. Forskningsprocessens steg i användandet av kvalitativ metod behandlas från forskningsdesign, insamling av material till analys. Exempel på metodtraditioner som presenteras är tematisk analys, diskursanalys och narrativ analys. Momentet omfattar egen tillämpning och reflektion kring kvalitativ analys.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse
1. ha grundläggande kunskaper om vetenskapsteoretiska begrepp
2. ha förståelse för kvantitativa metodtraditioner samt ha kunskaper i att hantera statistiskt material,
3. ha kunskap och förståelse för olika kvalitativa metodtraditioner samt den kvalitativa forskningsprocessen,

Färdighet och förmåga
4. kunna producera och tolka såväl deskriptiva statistiska mått som sambandsanalyser,
5. ha förmåga att planera, genomföra och analysera en kvalitativ intervju,
6. kunna självständigt tillämpa en kvalitativ metodtradition i en analys av ett insamlat material,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. självständigt kunna utvärdera vilken metod som är lämplig utifrån studiens syfte och datamaterialets struktur,
8. ha förmåga att förhålla sig reflexivt till den egna analysen och tolkningen samt den egna rollen i forskningsprocessen,
9. ha förmåga att kritiskt granska vetenskapliga studier utifrån såväl kvalitativ som kvantitativ idétradition.

 

Behörighetskrav

Univ: Ekonomisk och Social geografi, 15 hp, samt ytterligare kulturgeografiska kurser om 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och/eller gruppövningar. Under respektive delmoment skall den studerande genomföra ett antal självständiga eller gruppvisa arbetsuppgifter. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

 

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och muntliga redovisningar av självständigt fullföljda uppgifter. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att erhålla betyget väl godkänd på de examinerande inlämningsuppgifterna gäller att de måste lämnas in senast vid tidpunkten för det ordinarie seminariet eller inlämningstillfället. Vid senare inlämning, eller om inlämningsuppgiften godkänns efter komplettering, kan maximalt 74 % av maximal poäng uppnås.

Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 18

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 482 sidor :
  ISBN: 9789144121017
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Qualitative research methods in human geography
  Hay Ian, Cope Meghan
  fifth edition : Don Mills, Ontario : Oxford University Press, Canada : 2021 :
  Länk

 • Giltig från: 2022 vecka 17

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 482 sidor :
  ISBN: 9789144121017
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 19

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 192 sidor :
  ISBN: 9789144140902
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 482 sidor :
  ISBN: 9789144121017
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thornquist Eline
  Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori : - för samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet
  Gleerups Utbildning AB : 2021 :
  ISBN: 9789151102979
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Boken behöver ej köpas, lärare tillhandahåller valda delar.

  Hay Iain
  Qualitative Research Methods in Human Geography
  Oxford University Press, Canada : 2021 :
  https://s1.adlibris.com/images/59807983/qualitative-research-methods-in-human-geography.jpg
  ISBN: 9780199034215
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 7

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789144082318
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
  ISBN: 978-91-44-04896-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hay Iain (distinguished Professor
  Qualitative research methods in human geography
  Oxford University Press, Canad : 2016 : 536 sidor :
  ISBN: 978-0-19-901090-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thornquist Eline
  Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori : - för samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet
  Gleerups Utbildning AB : 2021 :
  ISBN: 9789151102979
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Boken behöver ej köpas, lärare tillhandahåller valda delar.

 • Giltig från: 2021 vecka 6

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789144082318
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
  ISBN: 978-91-44-04896-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hay Iain (distinguished Professor
  Qualitative research methods in human geography
  Oxford University Press, Canad : 2016 : 536 sidor :
  ISBN: 978-0-19-901090-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Värt att veta om uppsatsskrivande : rapporter, projektarbete och examensarbete
  Söderbom Arne, Ulvenblad Pia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-44-08232-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thornquist Eline
  Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori : - för samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet
  Gleerups Utbildning AB : 2021 :
  ISBN: 9789151102979
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 25

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789144082318
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
  ISBN: 978-91-44-04896-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hay Iain (distinguished Professor
  Qualitative research methods in human geography
  Oxford University Press, Canad : 2016 : 536 sidor :
  ISBN: 978-0-19-901090-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Värt att veta om uppsatsskrivande : rapporter, projektarbete och examensarbete
  Söderbom Arne, Ulvenblad Pia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-44-08232-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Se Umeå UB:s söktjänst