Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Planeringsteori och planerarrollen, 15 hp

Engelskt namn: Planning theory and planning as profession

Denna kursplan gäller: 2015-12-14 och tillsvidare

Kurskod: 2KG029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2009-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2015-12-15

Innehåll

Under kursen behandlas aktuella synsätt på planeringen som verksamhetsfält samtidigt som studenten förbereder sig inför att dels skriva ett examensarbete, dels inträda på arbetsmarknaden.
 
Moment 1: Planering i teori och praktik, 10 hp. Detta moment ger en fördjupning av samhällsplaneringens teori och praktik. Urban och regional planering ägnas uppmärksamhet, liksom social planering, medborgarinflytande och -dialog. Undervisningen består av ett antal centrala föreläsningar som varvas med seminarier.
 
Moment 2: Fältarbete, 5 hp. Under momentet får studenten möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper på plats i en stad. Arbetet föregås av litteraturstudier och rapporteras efter fältstudierna.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för olika planeringsteoretiska perspektiv, samt skriftligt och muntligt jämföra, diskutera och värdera olika planeringsteoretiska synsätt,
- identifiera och förstå målkonflikter i samhällsplaneringen,
- exemplifiera hur medborgardialog och medborgarinflytande kan omsättas i praktiken och hur detta påverkar planeringsprocessen,
 
Färdighet och förmåga
- analysera aktuella planeringssituationer och processer genom att tillämpa planeringsteorier och maktperspektiv,
- författa en kortare skriftlig rapport (PM) och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar, samt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att formulera ett förslag till ett mindre forskningsprojekt med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- reflektera över sin egen roll i samhällsplaneringsprocessen.
 

Behörighetskrav

Kulturgeografi, motsvarande 60 hp, varav 15 hp, Kulturgeografiska metoder, el motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och fältarbete. Seminarier och fältarbete är examinerande.
 

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier och under fältarbetet, samt muntlig och skriftlig redovisning av självständigt fullföljda arbetsuppgifter. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

Tillgodoräknande: Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 23

  Moment 1: Planering i teori och praktik, 10 hp

  Strömgren Andreaz
  Samordning, hyfs och reda : stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis ; Uppsala universitetsbibliotek [distributör] : 2007 : 275, [6] s. :
  urn:nbn:se:uu:diva-7817
  ISBN: 9789155468460
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Readings in planning theory
  Fainstein Susan S., DeFilippis James
  4. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2016 : vii, 615 s. :
  ISBN: 9781119045069
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pacione Michael
  Urban geography : a global perspective
  3. ed. : London : Routledge : 2009 : xxxi, 703 s. :
  ISBN: 978-0-415-46201-3 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Material enligt lärarens anvisning tillkommer. Under momentet skall också minst en skönlitterär urban skildring läsas. Den skönlitterära litteraturen väljs i samråd med lärare på kursen.

  Fältarbete, 5 hp

  Litteraturen väljs i samråd med läraren.

  Readings in planning theory
  Fainstein Susan S., DeFilippis James
  4. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2016 : vii, 615 s. :
  ISBN: 9781119045069
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 51

  Moment 1: Planering i teori och praktik, 10 hp

  Gentrifiering
  Holgersson Helena, Thörn Catharina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 283 s. :
  ISBN: 9789144075600
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Parker Simon
  Urban theory and the urban experience : encountering the city
  London ;a New York : Routledge : 2004 : 210 s. :
  ISBN: 0-415-24591-5 (alk. paper)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Readings in planning theory
  Campbell Scott, Fainstein Susan S.
  3. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2012 : vii, 571 s. :
  ISBN: 9781444330809
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömgren Andreaz
  Samordning, hyfs och reda : stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis ; Uppsala universitetsbibliotek [distributör] : 2007 : 275, [6] s. :
  urn:nbn:se:uu:diva-7817
  ISBN: 9789155468460
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mobilities, Immobilities and Moorings
  Hannam K, Sheller M, Urry J
  Mobilities 1(1) pp. 1-22 : 2006 :

  Material enligt lärarens anvisning tillkommer. Under momentet skall också minst en skönlitterär urban skildring läsas. Den skönlitterära litteraturen väljs i samråd med lärare på kursen.

  Fältarbete, 5 hp

  Litteraturen väljs i samråd med läraren.