"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Detaljhandelns geografi, 15 hp

Engelskt namn: Retail geography

Denna kursplan gäller: 2021-11-29 och tillsvidare

Kurskod: 2KG071

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-08-10

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-19

Innehåll

Kursen har två delar. Den första delen behandlar detaljhandeln som ett samhällsfenomen och som en del av ekonomin, utifrån ett mikro- och makrogeografiskt perspektiv. Inledningsvis studeras detaljhandelns historiska utveckling och förändring, samt hur det geografiska utfallet påverkats av teknik, planering och generell samhällsutveckling. Frågor rörande handelsplatsers planering och design behandlas speciellt. Framtidens fysiska handel och de rumsliga effekterna av e-handel har en central del i kursen. Den andra delen behandlar plats- och centrumutveckling. Här betonas hur skapandet av attraktiva platser i staden sker och vilka aktörer som är viktiga för detta samt vilken roll de spelar för olika grupper i samhället. Speciellt studeras strategier, processer, samarbeten och metoder för skapandet av attraktiva platser och miljöer i staden, samt hur detta påverkar utfallet.
 
Kursen ger studenterna en utvecklad förståelse för detaljhandeln som ett viktigt samhällsfenomen och vilken roll denna sektor spelar för människor och utvecklingen på olika platser. Människors temporära (turism) och permanenta mobilitet (migration) och dess konsekvenserna för detaljhandeln och plats-/centrumutveckling behandlas speciellt. Kursen ger studenterna omfattande kunskaper i analysmetoder och tillfällen ges att arbeta praktiskt inom ramen för övningar och fältarbete. Speciellt används geografiska informationssystem (GIS) i form av s.k. soft-GIS, som analysverktyg och för datainsamling.
 
Kursen innehåller inslag som är förankrade i faktisk detaljhandelsverksamhet och plats-/centrumutveckling. Kursen innehåller även en exkursion samt studiebesök och gästföreläsningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

1 förstå detaljhandeln som en del av samhället,
2 redogöra för grundläggande ekonom- och detaljhandelsgeografiska begrepp,
3 förstå detaljhandelns utveckling utifrån ett geografiskt perspektiv,
4 redogöra för e-handelns betydelse för detaljhandelns rumsliga omvandling,
5 förstå betydelsen och skapandet av attraktiva platser
 
Färdighet och förmåga
6 identifiera, formulera och analysera problem relaterade till detaljhandelsgeografi och centrum-/platsutveckling,
7 tillämpa kulturgeografiska teorier, särskilt inom detaljhandelsgeografi och urban geografi, och metoder i praktiska övningar,
8 författa en skriftlig rapport (PM) och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar,
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
9 visa förmåga på att analysera detaljhandeln och centrumutveckling med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.
10 visa förmåga att kritiskt läsa och diskutera texter på temat detaljhandel

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier och en exkursion, där studenterna förväntas delta aktivt.

Examination

Examinationen består av:
Två individuella litteraturseminarier (Betygsskala G/U)
Två övningar (Betygsskala 0-10p), där den ena övningen genomförs individuellt och den andra i grupp. 
Ett fältarbete (Betygsskala G/U) som genomförs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt
En skriftlig tentamen (Betygsskala 0-60p)Totalsumman av poängen på kursen är 80 poäng samt minst godkänt betyg på litteraturseminarierna och fältarbetet.  
 
För slutbetyg på hela kursen appliceras betygsskalan Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).
 
Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 48

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

Reading retail : a geographical perspective on retailing and consumption spaces
Wrigley Neil, Lowe Michelle
London : Arnold : 2002 : 280 s. :
ISBN: 0-340-70661-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Thufvesson Ola
Platsutveckling
Helsingborg : Plattformen : [2009] : 143 s. :
ISBN: 9789185663033
Se Umeå UB:s söktjänst

Timothy Dallen J.
Shopping tourism, retailing, and leisure
Buffalo, NY : Channel View Publications : cop. 2005 : 222 s. :
ISBN: 1873150601
Se Umeå UB:s söktjänst

Fredriksson Cecilia
Retail destination : Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet
Stockholm : Handelsrådet : 2019 : 43 sidor :
ISBN: 9789186508623
Se Umeå UB:s söktjänst

Handelsrådet
En perfekt plats: Rapport från forskningsprogrammet framtidens fysiska mötesplats
Stockholm. Handelsrådet : 2020 :