Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad rumslig analys och modellering, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Spatial Analysis and Modelling

Denna kursplan gäller: 2021-10-11 och tillsvidare

Kurskod: 2KG157

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2017-09-27

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-08

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper i kvantitativa rumsliga metoder och analyser. Kursen omfattar olika typer av regressionsmodeller och klusteranalyser, vilka appliceras i en rumslig analysram. Det rumsliga analytiska perspektivet inkluderar även datahantering av geografisk information, samt visualisering och analys av rumsliga och regionala data över tid. Både deskriptiva och analytiska ansatser behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. förstå förutsättningarna för att analysera rumslig data,
2. redogöra för lämpliga rumsliga metoder,
3. förstå skillnaden mellan olika rumsliga kvantitativa metoder,

Färdighet och förmåga
4. hantera rumslig autokorrelation i kvantitativa analyser,
5. genomföra och förstå GIS-baserade mått på rumsliga data,
6. utnyttja GIS för avancerade statistiska analyser,
7. analysera olika samhällsplaneringsproblem med hjälp av relevanta analysmetoder och mjukvara
8. visa förmåga att genomföra och presentera arbetsuppgifter inom givna tidsramar 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. kritiskt tolka egna och andras analyser både muntligt och skriftligt på engelska,
10. kritiskt analysera statistiska analyser ur ett samhällsplaneringsperspektiv.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och handledning, samt seminarier där studenten förväntas delta aktivt. Undervisning sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- fem individuella skriftliga inlämningsuppgifter (0-10 poäng)
- ett termpaper (individuell större skriftlig inlämningsuppgift) som redovisas vid ett seminarium (0-30 p) 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Maxpoängen på kursen är 80 poäng. Minst 50 procent av maxpoängen på respektive inlämningsuppgift krävs för godkänt. Sent inlämnade uppgifter kan inte få mer än 70 procent av maxpoäng för den uppgiften. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 dagar från att poäng meddelats av läraren. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. 


Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics_. Second Edition.
Mitchell A, Griffin L
Redlands, CA: ESRI Press. ISBN: 978-1-58948-608-9. : 2021 :

Acock Alan C.
A gentle introduction to Stata
6th edition : College Station : Stata Press : 2018 : xl, 570 pages :
ISBN: 9781597182690
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer litteratur anvisad av lärare.