Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Turism och hållbar utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Tourism and Sustainable Development

Denna kursplan gäller: 2022-03-28 och tillsvidare

Kurskod: 2KG401

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2022-04-01

Innehåll

Kursen ger en översikt över internationell turismforskning inklusive skärningspunkten mellan turism och geografi, exempelvis människors rörlighet. Vidare behandlas hur samhällsförändringar påverkar resande, och hur resande påverkar vårt samhälle och vår miljö i olika geografiska kontexter. Som en del i detta ges en historisk överblick över begreppet hållbar utveckling generellt men också inom turismforskningen mer specifikt. Olika vetenskapliga perspektiv på turism presenteras och teman är bland andra produktion av turism, hur globalisering påverkar olika platser, olika typer av turism, skärningen mellan turism, natur och samhälle samt policy och planering för turism. Detta görs med hänsyn till pågående debatt kring hållbar utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. Beskriva olika former av turism och relaterade sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsproblem,
2. Förstå turism i relation till olika geografiska sammanhang och samhällsförändringar utifrån aktuella hållbarhetsaspekter
3. Förklara de grundläggande idéerna kring begreppen hållbarhet, hållbar utveckling och Agenda 2030
Förmåga och färdigheter
4. Förmåga att hantera och integrera komplexa frågeställningar även med begränsad information
5. Förmåga att visa medvetenhet om och göra forskningsetiska överväganden
6. Förmåga att både muntligt och skriftligt diskutera och kritiskt granska vetenskapliga texter
7. Förmåga att följa instruktioner, samt att genomföra och muntligt och skriftligt presentera arbetsuppgifter inom givna tidsramar
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. särskilja och kritiskt värdera teoretiska perspektiv på turism

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där studenterna förväntas delta aktivt. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinering
Kursen examineras genom följande prov:
- en individuell skriftlig uppgift
- en muntlig tentamen
- sex litteraturseminarier
- två workshops med skriftliga inlämningar
 
Den individuella skriftliga uppgiften bedöms till 0-20 poäng. Den muntliga tentamen bedöms 0-30 p. Litteraturseminarier och workshops bedöms med Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Godkänd (G) på hela kursen ska studenten ha minst 50 procent av maxpoängen på den individuella skriftliga inlämningen och på gruppuppgiften samt fått Godkänd (G) på varje litteraturseminarium och workshop. Sent inlämnade uppgifter ges inte mer än 70 procent av maxpoäng för den uppgiften. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 arbetsdagar från att poäng meddelats av läraren. På hela kursen ges något av betygen U, G och VG. För att få betyget VG på hela kursen krävs att studenten fått minst 75 procent av maximal poäng.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.  
 
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats.  
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor. 

TILLGODORÄKNANDE

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.