"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

3D-modellering och siktanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: 3D Modelling and Visibility Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG605

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: AF

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-12

Innehåll

Kursen behandlar 3D-visualisering av terräng baserat på olika slags höjddata, men även representation av byggda miljöer i 3D; i det senare fallet med CAD som ett inslag. För området relevanta analysmetoder, såsom olika former av siktanalys för att utvärdera effekter av befintlig och planerad bebyggelse, ingår också i kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

(1) Förstå hur GIS kan användas för att visualisera olika slags lägesbestämd data i 3D,

Färdighet och förmåga

(2) skapa och modifiera geografiska objekt med höjdinformation,

(3) visualisera och analysera konsekvenser av rådande situation och förändringar i såväl terräng som byggd miljö, och

Värderingsförmåga och förhållningssätt

(4) värdera och förhålla sig till information som skapats genom 3D-analys.

 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15 ECTS i geografiska informationssystem (GIS).

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna - som delvis äger rum under handledning av lärare - utgör ett väsentligt kursinslag.

I kursen används GIS-programmet ArcGIS Desktop och dess tilläggsmodul 3D Analyst, liksom CAD-programmet AutoCAD Map 3D.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig/grafisk samt muntlig redovisning av arbetsuppgifter.

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur