"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning inom livsmedelssäkerhet, 15 hp

Engelskt namn: Field Work in Food Safety

Denna kursplan gäller: 2016-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2KN061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-13

Innehåll

I den här kursen får studenterna, genom praktik på en arbetsplats, möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom området livsmedelssäkerhet. Verksamhetsområdet kan bland annat studeras med avseende på inspektion, utredning, planering, undersökning, mätning, provtagning och utbildning. Praktikplatsen kan vara förlagd på annan ort än studieorten och då utgår en viss ekonomisk ersättning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Förklara verksamhetens målsättning gällande livsmedelssäkerhet, samt beskriva dess organisation och arbetssätt.

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa utredningsarbete, ärendeberedning och övriga administrativa arbeten, t.ex. användande av diarier, register, blanketter och tekniska hjälpmedel.
  • Genomföra livsmedelskontroller samt agerat som utredare, föredragande och protokollförare genom att tillämpa relevanta lagar, förordningar och andra regler.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Hantera professionella relationer med privatpersoner och andra yrkesgrupper med respekt, integritet, och empati samt visa förståelse för andras uppfattningar som grund för kommunikation och samverkan.
  • Förstå och redogöra för samarbetet mellan företag, allmänhet och andra myndigheter

Behörighetskrav

Univ:. Godkänd på kurserna Kostvetenskap A, Kostvetenskap B samt Måltidsservice med dietetik, 30 hp samt genomgången Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete, 15 hp och Livsmedelssäkerhet, 15 hp

Undervisningens upplägg

Praktikplatser väljs i samråd med kursansvarig. Praktik kan ske på annan ort än studieorten. Praktikens innehåll planeras i samråd med handledaren på praktikplatsen.
Under praktiken måste studenten själv söka kunskap inom arbetsområden på praktikplatsen som hen bedömer vara av värde för kommande yrkesverksamhet.
Obligatorisk arbetstid schemaläggs under första praktikveckan för hela perioden och utgör ca 35 timmar per arbetsvecka. Arbetstiden ska inkludera möjlighet till egna studier inom praktikområdet.

Examination

Examinationen sker genom att den studerande, redovisar utfört arbete, muntligt och skriftligt. Praktiken betygsätts av handledaren och av kursansvarig. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända.
Efter genomgången kurs avger handledaren ett skriftligt omdöme om studenten. Omdömet utgör det huvudsakliga underlaget för examinerande lärares beslut om betyg på kursen. Även individuella skriftliga uppgifter ligger till grund för det slutgiltiga betyget.
För kurs med praktik skall bedömningen av praktik ske löpande. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenter behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid ett sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Om studenten inte blir godkänd vid ordinarie praktiktillfälle erbjuds studenten att vid två ytterligare tillfällen ompröva sitt betyg vid en ny organisation, detta enligt reglerna för omtentamen/ uppsamlingstentamen. En ny praktikperiod ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie praktikperiod. Ytterligare en ny praktikperiod ska erbjudas inom ett år från ordinarie praktiktillfälle. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända examinationer på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom livsmedelssäkerhet (2KN033) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.