"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp

Engelskt namn: Field Work in Food and Nutrition

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 2KN081

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-09-08

Innehåll

I kursen får studenterna, genom praktik på en arbetsplats, möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom det kostvetenskapliga området.

Förväntade studieresultat

Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:


Kunskap och förståelse

  • Redogöra  för den aktuella verksamhetens organisation, arbetssätt och styrning
  • Redogöra för administrativa rutiner och tekniska hjälpmedel för den aktuella verksamheten

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa kunskaper som inhämtats under utbildningen i relation till aktuell verksamhet (t.ex. matsedelsplanering, näringsvärdesberäkningar, kalkylering och utveckling av egenkontrollprogram)
  • Självständigt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera kostrelaterade aktiviteter
  • Identifiera och visa på förhållanden gällande genus inom aktuellt verksamhetsområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera och redogöra för utvecklingsmöjligheter i aktuell verksamhet, samt förstå konsekvenser av föreslagna förändringar.
  • Identifiera och hantera professionella relationer med andra yrkesgrupper och privatpersoner med respekt, integritet, empati och kommunikation, samt visa förståelse för andras uppfattningar som grund för samverkan

Behörighetskrav

Kostvetenskap A, Kostvetenskap B samt Måltidsservice och dietetik C, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Praktikplatser väljs i samråd med kursansvarig. Praktik kan ske på annan ort än studieorten, då utgår en viss ekonomisk ersättning. Praktikens innehåll planeras i samråd med handledaren på praktikplatsen. Under praktiken måste studenten själv söka kunskap inom arbetsområden på praktikplatsen som hen bedömer vara av värde för kommande yrkesverksamhet. Obligatorisk arbetstid schemaläggs under första praktikveckan för hela perioden och utgör cirka 35 timmar per arbetsvecka. Arbetstiden ska inkludera möjlighet till egna studier inom praktikområdet.

Examination

Kursen examineras genom följande examinationer:

  • Individuell skriftlig rapport (U eller G)
  • Seminarium (U eller G)
  • Skriftlig och muntlig presentation av ett individuellt projektarbete (U eller G)

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.