Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i kognitionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Cognitive Science (two years)

Denna kursplan gäller: 2015-02-02 och tillsvidare

Kurskod: 2KO021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2012-12-17

Reviderad av: Prefekten, 2015-02-02

Innehåll

Den studerande ska under handledning genomföra och avrapportera ett omfattande självständigt forskningsarbete på mycket avancerad nivå. Detta innebär en innehållslig fördjupning inom något av de forskningsområden som finns representerade vid institutionen. Kursen ger färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, datainsamling, dataanalys och utvärdering av resultat samt av rapportering genom rapportskrivande och ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande med stor självständighet kunna:
- formulera en eller fler frågeställningar och hypoteser som bygger på aktuell empirisk och teoretisk kunskap inom det valda området för det självständiga arbetet,
- välja lämplig design och mätinstrument för frågeställningen,
- insamla data utifrån vald design och mätinstrument,
- genomföra en lämplig analys av sitt material,
- dra rimliga slutsatser,
- förhålla sig kritiskt till sina egna resultat,
- skriva en forskningsrapport enligt APA-manualen,
- försvara sitt empiriska arbete vid ett ventileringsseminarium vilket innebär att sakligt kunna diskutera dess styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse.
- genomföra en opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten.

Behörighetskrav

Avslutade kurser inom huvudområdet kognitionsvetenskap eller motsvarande om 90 hp, varav 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet kognitionsvetenskap eller motsvarande. De kognitionsvetenskapliga kurserna på avancerad nivå kan ha inriktning mot beteendevetenskap, datavetenskap, filosofi, lingvistik eller neurovetenskap, varav minst 7,5 högskolepoäng i vart och ett av dessa fem delområden och minst 15 högskolepoäng i minst två av dessa delområden ska ingå, det självständiga arbetet oräknat. Dessutom krävs ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå (som kan ingå i de 60 hp som krävs på avancerad nivå). 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom metod och/eller statistik.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Den studerande arbetar i nära samarbete med handledare och/eller forskargrupp. Ämne
för det självständiga arbetet väljs inom något av institutionen forskningsinriktningar. Kursen omfattar också ett antal seminarier. Handledning ges inom ramen för de tider som gäller för uppsatskursen.

Examination

Examinationen utgörs av fyra delar: ett uppsats-pm, en skriftlig rapport, försvar av den egna uppsatsen samt en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats. Uppsats-PM presenteras på ett seminarium. Det skriftliga uppsatsarbete presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. Examination av det självständiga arbetet sker genom granskning i en uppsatskommitté. Betyg sätts på den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats ges betygen Godkänt och Underkänt på respektive del.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.