Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Turismekonomi A, 15 hp

Engelskt namn: Turism Economics

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2NE004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-01-19

Reviderad av: Studierektor, 2013-02-14

Innehåll

Kursen omfattar två moment om vardera 7,5 hp/7,5 ECTS: Introduktion till samhällsekonomi samt Turismekonomi. Moment 1: Introduktion till samhällsekonomi (Introduction to Economics) (7,5 hp/7,5 ECTS) Momentet inleds på mikronivå vars avsikt är att ge kunskap om hur marknadsmekanismer och politiska beslutet påverkar samhällets fördelning av resurser till hushåll och företag. Faktorer som påverkar hushållens konsumtion och företagens produktion av varor och tjänster studeras. Prisbildningen på en konkurrensmarknad och dess betydelse för en effektiv fördelning av samhällets resurser studeras och analyseras. Olika marknadsformer behandlas översiktligt. Momentet fortsätter därefter på makronivå. Avsikten är här att ge kunskaper om ekonomiska omständigheter och ekonomisk politik som påverkar samhällsutvecklingen. Samhällets ekonomi som helhet studeras och analyseras. De faktorer som bestämmer produktionens tillväxt, arbetslöshet och inflation behandlas. Kreditmarknadens och utrikeshandelns roll inom samhällsekonomin studeras. Därvid beaktas ett ökat europeiskt samarbete. Moment 2: Turismekonomi (Tourism Economics) (7,5 hp/7,5 ECTS) I detta momentet tillämpas nationalekonomisk teori på turismnäringens (och tjänstenäringars) problem. I momentet diskuteras särdrag för utbud av och efterfrågan efter tjänster i turism. Vidare behandlas upplåtelse av och prissättning av natur- och kulturmiljöer (t ex ekoturism). En översikt ges över turismnäringens samhällsekonomiska betydelse samt om metoder för att beräkna turismekonomiska effekter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande: • kunna tillämpa ekonomisk teori inom turistområdet. För detta ändamål skall den studerande: • ha grundläggande kunskaper i ekonomisk teori, • ha god orientering om turism och tjänstenäringarna.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av mindre inlämningsuppgifter, dels i form av skriftlig examination efter respektive moments slut. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren. På momenten ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att de två momenten är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på de två i kursen ingående momenten. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Den studerande som antagits till Turismekonomi A, 15 hp, skall kunna examineras på kursen (och dess delmoment) upp till två år efter att kursplan för aktuell kurs ersatts av ny kursplan eller att kursen lagts ner. TILLGODORÄKNANDE Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. För ytterligare information, kontakta studievägledaren.

Litteratur

 • Giltig från: 2013 vecka 37

  Moment 1: Introduktion till samhällsekonomi (7,5 hp)

  Eklund Klas
  Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin
  13., [rev. och utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 349 s. :
  ISBN: 9789144094564 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Turismekonomi (7,5 hp)

  Economics of tourism
  Stabler Mike, Papatheodorou Andreas, Sinclair M. Thea
  2. ed. : London ;a New York : Routledge : 2010 : 506 p. :
  ISBN: 978-0-415-45938-9 (hbk)
  Se bibliotekets söktjänst

  Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnadspris, dock maximalt 50 kronor per termin.

 • Giltig från: 2013 vecka 36

  Moment 1: Introduktion till samhällsekonomi (7,5 hp)

  Eklund Klas
  Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin
  12. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 352 s. :
  ISBN: 978-91-1-303064-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisat material tillkommer (till självkostnadspris).

  Moment 2: Turismekonomi (7,5 hp)

  Economics of tourism
  Stabler Mike, Papatheodorou Andreas, Sinclair M. Thea
  2. ed. : London ;a New York : Routledge : 2010 : 506 p. :
  ISBN: 978-0-415-45938-9 (hbk)
  Se bibliotekets söktjänst

  Anvisat material tillkommer (till självkostnadspris).