"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Turismekonomi A, 15 hp

Engelskt namn: Turism Economics

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2NE004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-01-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid, samt för turismnäringens ekonomiska och miljömässiga effekter. Utöver detta behandlas även frågeställningar kring prognos av efterfrågan på turism, samt prissättningsstrategier inom turismnäringarna.

Kursen är indelad i två moment; Introduktion till samhällsekonomi (7,5 hp) och Turismekonomi (7,5 hp).

Det första momentet behandlar därigenom arbetsmarknaden; bland annat hur utbud och efterfrågan på arbetskraft bestäms samt hur arbetslöshet uppstår till följd av konjunkturella och strukturella faktorer. Olika teorier samt de empiriska tillämpningarna av dessa kommer att presenteras under momentet.

Fokus ligger på en analys av ekonomins funktionssätt på kort och medelfristig tid. Momentets mål är att ge studenten verktyg för att analysera förändringar i materiell välfärd över tid och skillnader i materiell välfärd mellan länder.

För att möjliggöra en analys av ekonomin introduceras begrepp som BNP (bruttonationalprodukt) och nationalinkomst. BNP tas till utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen. Här behandlas bl. a. de faktorer som påverkar nationalproduktens storlek på kort och medelfristig tid, samt konsekvenser av fluktuationer i BNP så som arbetslöshet och inflation. Momentet behandlar även ekonomisk stabiliseringspolitik i termer av finans- och penningpolitik. Här introduceras de olika redskap som staten och centralbanken har tillgängliga för att bedriva stabiliseringspolitik. Momentet syftar till att ge studenten kunskap om begränsningar för stabiliseringspolitiken samt en förmåga att analysera effektiviteten i enskilda policyinstrument.

Under moment 2 ligger fokus på metoder och modeller för att förstå efterfrågan på och utbud av turism, samt på turismnäringens påverkan på ekonomin och miljön. Här introduceras elasticitetsbegreppet och detta används för att förstå efterfrågan på turismtjänster. Prognoser av efterfrågan behandlas, så väl som utbudssidans egenskaper genom företagens kostnadsstruktur och prissättningsstrategier.

Frågeställningar om marknadsingripanden lyfts; bör staten tillhandahålla turismtjänster eller ska det lämnas åt den fria marknaden? Senare diskuteras investeringsbeslut både för privata och offentliga aktörer.

Avslutningsvis diskuteras externa effekter, turismens miljöpåverkan och hållbarhet.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Introduktion till samhällsekonomi (7,5 hp)

Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna visa:

 1. Grundläggande kunskaper om arbetsmarknadens sätt att fungera samt hur löner och inkomster genereras på arbetsmarknaden. 
 2. Kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.
 3. Grundläggande kunskaper om metoder att mäta och jämföra materiell välfärd mellan länder och över tid.
 4. Förmåga att kritiskt analysera BNP som mått på materiell välfärd.
 5. Förståelse för Riksbankens roll i samhällsekonomin.
 6. Förmåga att kritiskt analysera nyhetsflöden relaterade till makroekonomiska frågeställningar, bl.a. arbetsmarknadspolitik och stabiliseringspolitik.
 7. Förståelse för Keynes varumarknadsmodell och kunna tillämpa modellen på relevanta ekonomiska problem.
 8. Kunskap om finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar att stabilisera BNP.
 9. Förståelse för sambandet mellan aggregerad efterfrågan, inflation och arbetslöshet samt kunna tillämpa AD-AS-modellen och Phillips-kurvan på relevanta ekonomiska problem.

Moment 2: Turismekonomi (7,5 hp)

Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna:

 1. Tillämpa elasticitetkoncept på problem kopplade till turism.
 2. Ha kännedom om metoder som används för att prognosticera efterfrågan.
 3. Förstå relationen mellan företagets kostnader och utbudet på marknaden.
 4. Kunna analysera och förstå prissättningsstrategier som används inom turismnäringarna.
 5. Ha en förståelse för fördelar och begränsningar för den fria marknaden samt när det är lämpligt för staten att ingripa.
 6. Ha en förståelse för den miljö i vilken turismföretag verkar.
 7. Förstå faktorer som påverkar privata och offentliga investeringar och de ekonomiska effekterna av dessa.
 8. Förstå externa effekter och hur de påverkar välfärd.
 9. Kunna utvärdera olika åtgärder som används för att mildra effekterna av miljöförstöring.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av mindre skrivningar (duggor) vilka är frivilliga, löpande inlämningsuppgifter samt i form av skriftlig examination vid momentslut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. 

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen har hen rätt att begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Denna kurs går ej i helhet att kombinera i examen tillsammans med 2NE086.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Moment 1: Introduktion till samhällsekonomi (7,5 hp)

Eklund Klas
Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin
13., [rev. och utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 349 s. :
ISBN: 9789144094564 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2: Turismekonomi (7,5 hp)

Tribe John
The economics of recreation, leisure and tourism
Sixth edition. : London : Routledge : 2020 : 1 volume :
ISBN: 9780367230814
Se Umeå UB:s söktjänst

Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnadspris, dock maximalt 50 kronor per termin.