Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nationalekonomi A101:2, 15 hp

Engelskt namn: Economics A101:2

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2NE066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Moment 1 : Makroekonomisk analys på kort sikt (Macroeconomic analysis in the short run) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Det övergripande syftet med momentet är att introducera studenten till makroekonomisk teori samt till att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar på kort sikt. Kursens mål är att ge studenten verktyg för att analysera förändringar i materiell välfärd över tid samt mellan länder. För att möjliggöra en analys av ekonomin inleds momentet med en introduktion av centrala makroekonomiska begrepp såsom bruttonationalprodukt (BNP), betalningsbalans, ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, inflation och växelkurs. BNP tas till utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen. Här behandlas bl. a. de faktorer som påverkar nationalproduktens storlek på kort sikt, samt effekten av fluktuationer i BNP på arbetslöshetsnivån. Betalningsbalansen tas till utgångspunkt för länders handel med varandra. Kursen ger även en kort introduktion till teoretiska orsaker till observerade handelsmönster.

Momentet behandlar även ekonomisk stabiliseringspolitik i termer av finans- och penningpolitik. Under denna del av momentet introduceras de olika redskap som staten och centralbanken har tillgängliga för att bedriva stabiliseringspolitik. Fokus ligger på förståelsen av varumarknaden och penningmarknaden. Kursen mål är att ge studenten en god kunskap om de grundläggande makroekonomiska modellerna, men även att ge kunskap om hur utvidgningar av dessa modeller påverkar analysen av ekonomin och begränsar möjligheterna för stabiliseringspolitiken.

Moment 2 : Makroekonomisk analys i ett längre tidsperspektiv (Macroeconomic analysis in the long run) (7,5 hp/ 7,5 ECTS)
Moment 2 tar vid där moment 1 slutar, där fokus förskjuts till en analys av ekonomin på medellång till lång sikt. Momentet inleder med att introducera studenten till medellång sikt och förklara jämvikt på arbetsmarknaden och relationen mellan inflation, arbetslöshet och produktion. Fokus ligger på hur förändringar i aggregerad efterfrågan påverkar inflationen i ekonomi och hur finans- och penningpolitik kan användas för att stabilisera ekonomin. Exempel på europeisk finans- och penningpolitik kommer presenteras.

Under momentets andra del introduceras studenten till vad som bestämmer ekonomisk tillväxt på lång sikt. Här diskuteras teorier gällande hur kapital, sparande och teknologi bestämmer jämvikt i ekonomin på lång sikt samt varför vissa länder är fattiga och andra är rika.

Målet är att ge studenten en god förståelse för makroekonomiska modeller, men också finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar i ett längre tidsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Moment 1 : Makroekonomisk analys på kort sikt (Macroeconomic analysis in the short run) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
 • Definiera och beräkna nivå och förändringar i materiell välfärd över tid och mellan länder.
 • Förklara och illustrera effekter av ekonomiska chocker på BNP på kort sikt.
 • Förklara och illustrera samspelet mellan varumarknaden och penningmarknaden på kort sikt, samt kunna redogöra för finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar att stabilisera BNP i en öppen ekonomi.
 • Redogöra för grundläggande handelsteori.
 • Ge prov på och tillämpa de makroekonomiska modellerna på relevanta ekonomiska problem.
 • Beskriva nuläget i svensk ekonomi och kunna relatera detta till förutsättningarna för aktiv stabiliseringspolitik.

Moment 2 : Makroekonomisk analys i ett längre tidsperspektiv (Macroeconomic analysis in the long run) (7,5 hp/ 7,5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
 • Redogöra för orsaker till, och konsekvenser av, arbetslöshet.
 • Förstå och förklara sambandet mellan en ekonomis produktion, inflation och arbetslöshet.
 • Förstå och beskriva finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar i en öppen och stängd ekonomi på längre sikt.
 • Förstå rollen av Eurozonens penningpolitik.
 • Redogöra för bestämningsfaktorerna för ekonomisk tillväxt på lång sikt.
 • Förklara och illustrera hur förändringar i sparande, teknologi och befolkningstillväxt påverkar ett lands materiella välfärd på lång sikt.
 • Ge prov på och tillämpa de ekonomiska modellerna på aktuella ekonomiska problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av mindre salsskrivningar (duggor), dels i form av skriftlig salsexamination efter respektive moments slut samt via inlämningsuppgifter och seminarier. Resultatet från mindre skrivningar (duggor), inlämningsuppgifter och seminarier gäller endast under innevarande termin.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjlig heter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därut över anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studie vägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens samtliga huvudmoment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som god känts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att alla moment är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på samtliga i kursen ingående moment.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Moment 1

Macroeconomics : a European perspective
Blanchard Olivier, Amighini Alessia, Giavazzi Francesco
Third edition : New York : Pearson : [2017] : 563 pages :
ISBN: 978-1-292-08567-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Macroeconomics : a European perspective
Blanchard Olivier, Amighini Alessia, Giavazzi Francesco
Third edition : New York : Pearson : [2017] : 563 pages :
ISBN: 978-1-292-08567-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnandspris, dock maximalt 50 kronor per moment. Additional material can be added. The maximum cost is 50 SEK per moduel.