Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöekonomisk profilkurs, 30 hp

Engelskt namn: Environmental Economics Profile Course

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-07-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment om vardera 7,5 hp: Miljöekonomi och politik, Naturresursekonomi, Energiekonomi samt Produktion och miljö.

Moment 1: Miljöekonomi och politik 7,5 hp (Environmental Economics and Policy, 7.5 ECTS)
Momentet syftar till att ge en avancerad och djupare förståelse för miljöekonomi och politiska frågor som rör miljö och naturresurser. Momentet syftar också till att ge kunskap att analysera och förstå de ekonomiska konsekvenserna av miljöpolitik. Vidare syftar momentet till att ge kunskap om avancerade teoretiska och empiriska verktyg i syfte att göra miljöekonomiska analyser. Momentet bedrivs i huvudsak i seminarieform med obligatorisk närvaro på seminarier i miljö- och naturresursekonomi. Examineringen av momentet är i form av seminariedeltagande och rapportskrivande.

Moment 2: Naturresursekonomi, 7,5 hp (Natural Resource Economics, 7.5 ECTS)
Momentet innehåller teoretiska studier om hur mikroteori används för att analysera naturresursproblem. Teorier om hållbar och effektiv användning av förnybara och icke-förnyelsebara resurser kommer att presenteras och analyseras. Uttag och användning av vissa naturresurser är politiskt reglerade. Momentet kommer därför även att ägnas åt avancerade teorier om marknads- och regleringsmisslyckanden och möjligheter och begränsningar av olika politiska åtgärder. Kursen omfattar också en mindre fallstudie på ett valt naturresursproblem, vilket skall presenteras skriftligt och på ett seminarium.

Moment 3: Energiekonomi, 7,5 hp (Energy Economics, 7.5 ECTS)
Momentet syftar till att ge en övergripande och djupare förståelse för energimarknader, samt kunskap om hur man kan analysera dessa och hur de interagerar med ekonomin i övrigt. Vidare syftar momentet till att ge studenten verktyg i syfte att analysera hur bl.a. energi- och miljöpolitik påverkar efterfrågan och utbud av olika typer av energi. Momentet kommer att behandla ett antal varierande typer av frågeställningar kopplade till efterfrågan och utbud av energi. Exempelvis kan man fråga sig hur klimatpolitiken påverkar energimarknader. Litteraturen på momentet består i huvudsak av en samling av fristående artiklar kopplade till respektive frågeställning.

Moment 4: Produktion och miljö, 7,5 hp (Production and the Environment, 7.5 ECTS)
Skapandet av oavsiktliga restprodukter vid produktion är den huvudsakliga bidragande faktorn till våra allvarliga problem med föroreningar. Det sätt på vilket denna gemensamma produktion av "bra" och "dålig" output modelleras är därför av avgörande betydelse för vår förståelse och förmåga att förändra ekonomiska verksamheter för att minska skadliga restprodukter. Kursen är en introduktion till avancerad produktionsteori-analys i allmänhet och produktion och miljö i synnerhet. Produktionsteorin erbjuder en matematisk ram för modellering av viktiga relationer mellan produktionsaktiviteter och miljön. Dessa inkluderar generering och värdering av produktionsrelaterade miljöeffekter, miljöns bidrag till produktionsprocesser och produktionseffekter av miljöarbete. I den här kursen granskar vi den relevanta forskningen inom dessa områden. Specifikt kommer kursen att fokusera på följande ämnen:
 • Modellering av produktion och miljö
 • Externaliteter, effektivitet och produktivitet
 • Nätverks- och multifunktionsmodeller
 • Värdering och substitution
 • Miljöpolicy och företagets lönsamhet

Förväntade studieresultat

​Moment 1: Miljöekonomi och politik, 7,5 hp (Environmental Economics and Policy, 7.5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
 1. Visa fördjupade och avancerade kunskaper i teorier om externa effekter och hur man internaliserar dessa
 2. På en avancerad nivå kunna redogöra för och diskutera sambandet mellan ekonomisk teori och val av metoder för att minska negativ miljöpåverkan
 3. Redogöra för de olika metoder som används för att värdera miljövaror, och deras styrkor och begränsningar samt motivera när de olika metoderna är lämpliga att använda.
 4. Genomföra avancerade analyser av aktuella miljöpolitiska frågor utifrån relevanta teorier inom miljö- och naturresursekonomi.

Moment 2: Naturresursekonomi, 7,5 hp (Natural Resource Economics, 7.5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
 1. Förstå och tolka forskningslitteraturen kring resursekonomiska frågor
 2. Tillämpa avancerad ekonomisk teori för att analysera typiska problem kopplade till naturresursförvaltning
 3. Redovisa och presentera resultat av egna analyser i skriftlig form och på ett seminarium
 4. Visa goda insikter i behovet av statliga politiska åtgärder inom olika resursekonomiska områden, och kunna analysera möjligheter och begränsningar av olika politiska åtgärder.

Moment 3: Energiekonomi, 7,5 hp (Energy Economics, 7.5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
 1. Förstå och tolka forskningslitteraturen kring energiekonomiska frågor
 2. Teoretiskt och empiriskt beskriva efterfrågan och utbud av energi, samt hur dessa samverkar på en marknad.
 3. Analysera effekter av energi- och miljöpolitik på utbud och efterfrågan av olika typer av energi
 4. Förklara och diskutera behovet av statliga politiska åtgärder på olika energimarknader, och kunna analysera möjligheter och begränsningar av olika politiska åtgärder.
 5. Redovisa och presentera resultat av egna analyser i såväl skriftlig form som vid ett seminarium

Moment 4: Produktion och miljö, 7,5 hp (Production and the Environment, 7.5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
 1. Få en betydande kunskap om teorier och applikationer relaterade till produktion och miljö samt produktivitets- och effektivitetsmätning.
 2. Få en djupare förståelse för förhållandet mellan ekonomisk teori och metodval för att mäta miljöproduktivitet och effektivitet.
 3. Förstå avancerade nyckelmetoder som används i empiriska tillämpningar, till exempel icke-parametrisk (DEA) samt stokastisk frontanalys (SFA).

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi på grundnivå, innehållande 15 hp på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, Ekonometri I D12 och Mikroekonomisk analys och tillämpningar, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av före­läsningar, övningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftlig examination samt via inlämningsuppgifter och seminarier. Resultatet från seminarier och inlämningsuppgifter är endast giltigt under den innevarande terminen.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens samtliga fyra huvudmoment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att alla fyra moment är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på minst tre av de i kursen ingående momenten.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget "Underkänd", om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen har hen rätt att begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Moment 1

Natural resource and environmental economics
Perman Roger, Perman Roger
4th ed. : New York : Pearson Addison Weslay : 2011. : xxx, 712 s. :
ISBN: 978-0-321-41753-4 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Natural resource and environmental economics
Perman Roger, Perman Roger
4th ed. : New York : Pearson Addison Weslay : 2011. : xxx, 712 s. :
ISBN: 978-0-321-41753-4 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 3

Bhattacharyya Subhes C.
Energy economics : concepts, issues, markets and governance
London : Springer : c2011. : xxvi, 721 p. :
ISBN: 0857292676
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 4

An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis [electronic resource]
Coelli Timothy J., Battese George E., O’Donnell Christopher J., Prasada Rao D.S.
Second Edition. : Boston, MA : Springer Science+Business Media, Inc. : 2005. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 978-0-387-25895-9
Se Umeå UB:s söktjänst