"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmarknadsekonomi B100:6, 7,5 hp

Engelskt namn: Labour Economics B100:6

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 2NE081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-11-09

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-06-07

Innehåll

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om arbetsmarknadens sätt att fungera samt hur löner och inkomster genereras på marknaden. Kursen behandlar bl.a. utbud av och efterfrågan efter arbetskraft, hur arbetslöshet uppstår i ekonomin, hur löne- och inkomstskillnader uppstår. Olika teorier samt de empiriska tillämpningarna av dessa kommer att presenteras under kursen. Exempel på teorier är humankapitalteorin, diskrimineringsteorin, teorin om kompenserande löneskillnader och olika fackföreningsmodeller. Olika studiers resultat vad avser skillnader i tillgång till arbete, i löner och inkomster i allmänhet men också mellan regioner, mellan kvinnor och män och mellan olika utbildningsgrupper kommer att behandlas. Kursen kommer också att ge en internationell utblick vad gäller utvecklingen på svensk arbetsmarknad i förhållande till andra länder inom och utom EU.

Lönemodeller är ofta baserade på individdata och frågor kring s.k. selektion uppkommer ofta. Selektionseffekter kan t ex uppkomma när vissa individer inte har löneinkomst därför att lönen varit för låg för att deltagande i arbetskraften skall vara ekonomiskt motiverad. De behandlade redskapen utgör en viktig del av mikroekonometrin. Undervisningen består av ett antal föreläsningar och seminarier. Eftersom ett syfte är att de studerande skall skriva en uppsats inom ramen för ämnesområdet är självstudier centrala under detta avsnitt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • Förklara och analysera arbetsmarknadens funktionssätt både med avseende på utbuds- och efterfrågesidan
 • Förklara och analysera olika förklaringsmodeller till löneskillnader och inkomstfördelning som exempelvis diskrimineringsteori, humankapitalteori och kompenserande löneskillnadsteori
 • Beskriva de organisationer som verkar på arbetsmarknadsområdet och deras roll i lönebildningen samt identifiera de teorier som förklarar arbetslöshet på kort och lång sikt
 • Redogöra för den offentliga statistiken på området och kunna arbeta tillämpat med denna

Behörighetskrav

Nationalekonomi A100 samt Nationalekonomi B100:1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och studentpresentationer.

Examination

Examinationen sker i form av en mindre uppsats, samt via studentpresentationer och skriftlig opposition.

Resultatet från presentationer och oppositioner gäller endast under innevarande termin. Studerande som inte har ett godkänt resultat från ordinarie examinationstillfällen får inom tre månader en ytterligare möjlighet att examineras.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd” , om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 12

  Arbetsmarknaden
  Björklund Anders, Edin Per-Anders, Fredriksson Peter, Holmlund Bertil, Wadensjö Eskil
  4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 413 s. :
  ISBN: 9789144092379
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?
  Calmfors Lars, Danielsson Petter, Ek Simon, Kolm Ann-Sofie, Pekkarinen Tuomas, Skedinger Per
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : [2018] : 305 sidor :
  ISBN: 9789175043463
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  Introduction to econometrics
  Stock James H., Watson Mark W.
  3. rev. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : 2014 : 848 s. :
  ISBN: 978-1-292-07131-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Arbetsmarknaden
  Björklund Anders, Edin Per-Anders, Fredriksson Peter, Holmlund Bertil, Wadensjö Eskil
  4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 413 s. :
  ISBN: 9789144092379
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduction to econometrics
  Stock James H., Watson Mark W.
  3. rev. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : 2014 : 848 s. :
  ISBN: 978-1-292-07131-2
  Se Umeå UB:s söktjänst