"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsekonomiska utmaningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Economic challenges

Denna kursplan gäller: 2019-03-18 och tillsvidare

Kurskod: 2NE085

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-06-21

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-03-14

Innehåll

Kursen byggs upp kring fem aktuella teman.

Tema 1: Banksystemet och penningpolitiken
Det första temat tar upp hur penningpolitiken fungerar. Här definieras och förklaras begrepp som inflation, inflationsmål, styrränta och marknadsräntor. Syftet är att studenten efter denna del av kursen ska ha en grundläggande förståelse för penningpolitikens mål samt vilka instrument som en centralbank kan använda för att nå dessa mål.

Tema 2: Makroekonomi och tillväxtens utmaningar
Vi lanserar centrala begrepp inom makroekonomi som BNP och bytesbalans och försöker reda ut om tillväxt är viktig och kommer vara möjlig även i framtiden, eller om det helt enkelt var bättre förr. Vi exemplifierar begreppen genom att analysera situation i Sverige och något annat land som haft en intressant utveckling de senaste åren.

Tema 3: Makroekonomi och finanspolitik
Vi diskuterar utmaningar med den ekonomiska politiken och då främst finanspolitik, såsom i vilken utsträckning beslutsfattarna kan påverka den ekonomiska utvecklingen och hur en gemensam valuta (exempelvis Euro) påverkar möjligheterna för enskilda länder att bedriva ekonomisk politik.

Tema 4: Miljöekonomi
Syftet är att beskriva och analysera miljöutmaningar av stor betydelse för välfärd och samhällsekonomi, samt att utifrån ett miljöekonomiskt perspektiv diskutera vilken typ av åtgärder som kan och bör vidtas för att ta sig an dessa utmaningar. Såväl lokala/regionala som globala utmaningar diskuteras och analyseras. Exempel på de förra är luftkvalitet, försurning och övergödning, och ett exempel på det senare är klimatproblemet. Visst fokus kommer att läggas på klimatproblemet eftersom det ibland beskrivs som en "ödesfråga för mänskligheten".

Tema 5: Offentlig ekonomi
Temat syftar till att ge en introduktion till offentliga sektorns ekonomi. Först behandlas olika argument för offentligt tillhandahållande av varor och tjänster, dels effektivitetsskäl och dels rättviseskäl. Mot bakgrund av detta diskuteras några av de utmaningar som kännetecknar den offentliga verksamheten och som är kopplade till exempelvis förändrad demografisk struktur.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Förstå mekanismerna bakom och kunna problematisera ekonomisk tillväxt, fördelningspolitik, samt marknadsmisslyckanden och andra resursfördelningsproblem.
  • Resonera kring aspekter såsom hållbarhet, fördelning, välfärd och ekonomisk effektivitet, samt förstå rollen av begränsade resurser i förhållande till dessa.
  • Förstå skillnaden mellan positiv och normativ analys.
  • Exemplifiera och förklara samhällsekonomiska utmaningar kopplade till kursens teman.
  • Inom givna tidsramar skriftligt presentera nyanserade och strukturerade beskrivningar av samhällsekonomiska utmaningar.
  • Vara källkritisk och använda pålitliga källor som grund för sina resonemang.
  • Följa de formaliakrav som ställs upp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker främst via videoföreläsningar.

Examination

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter, framledes benämnda prov.

Betyg på hel kurs baseras på en sammanfattande bedömning av resultaten på ingående prov och sätts efter avslutad kurs när samtliga prov är bedömda. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen krävs att samtliga prov inom aktuellt kurstillfälle är godkända.

Förnyat prov ska erbjudas inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Om examinator finner det lämpligt, kan komplettering i stället erbjudas. Komplettering ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Förnyat prov och komplettering kan leda till bedömningen Godkänd, dock ej till högre bedömning.

För en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att begära att annan examinator utses. Skriftlig begäran skall ha inkommit till studierektor vid Enheten för nationalekonomi senast två veckor innan nästa provtillfälle.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Litteratur

Material tillhandahålles via kurssajt