Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategisk HRM, 15 hp

Engelskt namn: Strategic Human Resource Management

Denna kursplan gäller: 2011-08-22 till 2012-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE087

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2009-05-25

Reviderad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2011-09-26

Innehåll

Kursen inriktas mot en fördjupning av kunskaper om HR-funktionens och personalvetarens roll i en organisation. HR-funktionens förändring och professionalisering berörs liksom olika traditioner inom HR-arbete. Begreppen Human Resource Management (HRM) och Human Resource Development (HRD) behandlas i vid mening. Sambandet mellan en verksamhets mål och inriktning och olika HR-strategier studeras och problematiseras. Särskild tonvikt läggs vid frågor rörande organisationsutformning/förändring, ledarskap, arbetsmiljö, prestation/belöning och kompetensfrågor. Skilda kulturer och olika typer av verksamheter jämförs. Under senare delen av kursen genomförs ett grupparbete utifrån ett casematerial, där studenterna ikläder sig rollen av medarbetare vid en HR-avdelning och gemensamt löser de uppdrag som ges till avdelningen, relaterat till ovan nämnda frågor.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten på ett grundläggande sätt kunna: - förstå och analysera teorier om och perspektiv på HR-arbete, HRM och HRD - analysera och diskutera hur verksamhetsmål kan kopplas samman med ledarskaps-, HRM- och HRD-strategier - individuellt och i grupp tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla HR-strategier för en specifik verksamhet genom att arbeta med casemetodik/fallbeskrivning

Behörighetskrav

Antagen till Personalvetarprogrammet, samt godkänd på kurs 1 - 3 inom programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Under den senare delen av kursen baseras undervisningen huvudsakligen på bearbetning av "case" och självständiga arbeten. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt i en individuell uppgift (hemtentamen) under kursens inledande del. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Examination sker vidare på gruppnivå under kursens senare del, i form av muntliga presentationer samt en skriftlig uppgift i form av en HR-strategi. Hemtentamen är den viktigaste, men inte den enda, bedömningskällan för graderingen ”Väl godkänd” då den är den enda renodlat individuella uppgiften under kursen Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Tidigare studier som motsvarar kursens innehåll möjliggör tillgodoräknande. Prövning görs individuellt. För mer information, kontakta studievägledare.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 34

Strategy and human resource management
Boxall Peter F, Purcell John
2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : 351 s. :
ISBN: 978-1-4039-9210-9 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Värdeskapande HR
Ulrich Dave, Brockbank Wayne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 336 s. :
ISBN: 978-91-44-00534-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

I övrigt tillkommer motsvarande tre vetenskapliga artiklar som studenterna själva väljer för att kunna lösa den individuella examinationsuppgiften.