Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Education, with an orientation towards HRM

Denna kursplan gäller: 2012-01-16 till 2012-01-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE089

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2008-12-15

Reviderad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2010-02-01

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. Kursen inriktas mot att träna förmågan att, på ett grundläggande sätt, systematiskt formulera, beskriva, analysera, tolka och diskutera pedagogiska processer inom personalvetarområdet. Vidare inriktas kursen mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av den studerande i samråd med handledaren.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna: - formulera, beskriva, analysera, tolka och diskutera en pedagogisk frågeställning inom personalvetarområdet på ett grundläggande och systematiskt sätt - självständigt genomföra och rapportera ett uppsatsarbete inriktat mot någon pedagogisk process inom personalvetarområdet - diskutera och försvara sin uppsats - granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser

Behörighetskrav

Godkänd på kurserna HRM, organisation och arbetsliv 15hp samt Beteendevetenskap 30 hp. Genomfört kurserna Arbetsrätt för personalvetare 15 hp, Företagsekonomi 15 hp, Organizational leadership development 7,5 hp, Organisationsförändring 7,5 hp, HRM innehåll och metoder 30 hp, HRM i praktiken 15 hp, Strategisk HRM 15 hp samt Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges i form av uppsatsseminarier och handledning. Flera studenter kan samarbeta kring samma uppsatsämne förutsatt att författarnas insatser kan särskiljas. Forskningsplan ska upprättas och diskuteras med handledaren innan forskningsarbetet får påbörjas.

Examination

Examinationen sker vid ett uppsatsseminarium där opponent-/respondentmodellen tillämpas. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske. För studeranden vars uppsats inte godkänns ges möjlighet till komplettering eller omarbetning av uppsatsen. På kursen ges ettdera av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Tidigare studier som motsvarar kursens innehåll möjliggör tillgodoräknande. Prövning görs individuellt. För mer information, kontakta programvägledaren.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 6

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

I övrigt väljs litteratur i samråd med handledare och betygsättande lärare på kursen.