Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Education, with an orientation towards HRM

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 till 2019-11-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE089

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2008-12-15

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå pedagogiska processer inom personalvetarområdet. Vidare inriktas momentet mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med handledaren. I uppsatsen skall ett vetenskapligt problem formuleras, beskrivas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt.

 

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa kunskap om tidigare forskning av relevans för uppsatsarbetets specifika forskningsområde
  • beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i uppsatsarbetet

Färdighet och förmåga
  • självständigt formulera, genomföra och rapportera ett uppsatsarbete med relevans för personalvetarområdet
  • självständigt söka och granska tidigare forskning med relevans för uppsatsabetet
  • självständigt samla in och tolka data med relevans för uppsatsarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten med en vetenskaplig medvetenhet
  • diskutera det egna uppsatsarbetet samt medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter
  • självständigt placera in den egna kunskapsproduktionen inom befintlig pedagogisk forskning

 

Behörighetskrav

Godkänd på kurserna HRM, organisation och arbetsliv 15hp samt Beteendevetenskap 30 hp (Socialpsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Genus, 7,5 hp). Genomfört kurserna Arbetsrätt för personalvetare 15 hp, Företagsekonomi 15 hp, Organizational leadership development 7,5 hp, Organisationsförändring 7,5 hp, HRM innehåll och metoder 30 hp, HRM i praktiken 15 hp, Strategisk HRM 15 hp samt Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering 15 hp.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges i form av uppsatsseminarier och handledning. Flera studenter kan samarbeta kring samma uppsatsämne förutsatt att författarnas insatser kan särskiljas. Forskningsplan ska upprättas och diskuteras med handledaren innan forskningsarbetet får påbörjas.

Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar.

 

Examination

Samtliga förväntade studieresultat som avser kunskap och förståelse och färdighet och förmåga examineras genom ett individuellt uppsatsarbete (U/G/VG). Även värderingsförmågan att självständigt placera in den egna kunskapsproduktionen inom befintlig pedagogisk forskning examineras i uppsatsarbetet. Värderingsförmågan att diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten med en vetenskaplig medvetenhet examineras i seminarieform eller skriftligen (U/G). Detta gäller även för värderingsförmågan att diskutera medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter. När det gäller att diskutera det egna uppsatsarbetet utifrån samhälleliga och etiska aspekter examineras detta dessutom i uppsatsen. Examinationen sker i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära anslutning därtill. Därutöver anordnas ett tredje examinationstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för ett visst moment eller del av moment har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
ISBN: 978-91-47-09068-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08767-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet : 2002 :
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Obligatorisk

I övrigt väljs litteratur i samråd med handledare.