"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Design for E-learning in the workplace

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PE134

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-01

Innehåll

I kursen ingår teori om utbildningsplanering och utbildningsdesign och diskussioner förs om vilka möjligheter och begränsningar IKT erbjuder vid design av olika former för e-lärande i arbetslivet. I kursen arbetar studenterna med case där de förväntas planera för utbildningsinsatser/kompetensutvecklingsinsatser i arbetslivet. I sådana processer ingår behovsinventering, analys av förutsättningar, design av innehåll och metoder, implementering och utvärdering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • visa god förståelse för utbildningsplanering och utbildningsdesign i arbetslivet via e-lärande
  • visa god kunskap om centrala processer vid planering, genomförande och uppföljning av utbildning i arbetslivet via e-lärande
  • visa god kunskap om tidigare forskning med relevans för den planerade utbildningsinsatsens forskningsområde

Färdighet och förmåga

  • kunna planera för ett genomförande och en uppföljning av en utbildningsinsats via e-lärande på en konkret arbetsplats
  • visa god förmåga att analysera den planerade utbildningsinsatsens design i relation till den konkreta arbetsplatsens lokala förutsättningar
  • visa kunnande att kommunicera utbildningsinsatsens olika delar till adekvata målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna värdera, reflektera och diskutera vilka möjligheter och begränsningar informations- och kommunikationsteknik (IKT) erbjuder vid design av olika former för e-lärande i arbetslivet

Behörighetskrav

Yrkesexamen från det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området om minst 180 hp. Eller generell examen från det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området om minst 180 hp. Behörig är också den som har 90 hp i något samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter samt case. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras löpande genom deltagande i obligatoriska seminarier, genom skriftliga PM, muntliga presentationer eller muntlig inspelning och slutligen genom en skriftlig case-rapport. Seminarier, muntliga examinationer och PM examineras i betygskalan U/G medan den skriftliga case-rapporten examineras i betygsskalan U/G/VG. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på hemtentamen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Dochy Filip J. R. C.
Theories of learning for the workplace : building blocks for training and professional development programmes
London : Routledge : 2011 : xii, 147 p. :
ISBN: 9780415618939 (hardback)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fischer Gerhard
Lifelong learning - more than training
Journal of Interactive Learning Research, 11(3), pp. 265-294 : 2000 :
http://itari.in/categories/lifelonglearning/ltrainingvslifelonglerarning.pdf
Obligatorisk

Garrison D. Randy
E-learning in the 21st century : a framework for research and practice
2nd ed. : London : Routledge : 2011. : xvi, 161 s. :
ISBN: 0415885825 (hbk) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Granberg Otto
Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet
3., uppdaterade och omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 287 s. :
ISBN: 9789144083308
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utbildningsplanering : samspel mellan utbildning och arbete
Helms Jørgensen Christian, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 341, [3] s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-44-03975-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Knowledge management in education : enhancing learning & education
Sallis Edward, Jones Gary
London : Kogan Page : 2002 : xv, 140 p. :
ISBN: 0-7494-3495-3 (pbk.) ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moving from theory into practice : on the informed design of educational technologies
Olofsson Anders D., Lindberg J. Ola
Technology, Pedagogy and Education, 23(3), pp. 285-291 : 2014 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1475939X.2014.945275#.VQGCQ-HGq6c
Obligatorisk

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst