Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Pedagogik B, 30 hp

Engelskt namn: Education B

Denna kursplan gäller: 2020-11-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PE148

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-14

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-17

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen fördjupas kunskaper om pedagogiska processer och olika tillämpningsområden och forskningsfält introduceras. Forskningsprocessen och vetenskaplig metodologi behandlas under kursens inledande modul och därefter följer tre moduler där lärande i relation till informations- och kommunikationsteknologi, normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker samt frågor om ledarskap i organisationer behandlas. Reflektion över den egna lärandeprocessen, utveckling av praktiska och teoretiska färdigheter i relation till pedagogikämnet samt vetenskaplig skolning är röda trådar som löper genom samtliga moduler.

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5
Modulen ger en introduktion till vetenskapsteoretiska- och filosofiska traditioner. Det vetenskapliga skrivandets villkor behandlas och i relation till detta lär sig studenten formulera forskningsproblem med relevans för det pedagogiska ämnesområdet. I modulen ingår även att kritiskt granska vetenskapliga publikationer med avseende på dess internlogik och att få kännedom om samt problematisera de forskningsetiska principer som ska genomsyra vetenskapligt arbete.

Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
I modulen behandlas lärande med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Med utgångspunkt i sociokulturell teoribildning samt forskning om lärande och IKT planeras, analyseras, värderas och presenteras en utbildningsinsats. Ett färdighetstränande inslag består av att studenten lär sig att använda och problematisera enkät som datainsamlingsmetod. Vidare läggs vikt vid att studenten reflekterar över den egna lärprocessen i relation till modulens innehåll och form.

Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Modulen ger en introduktion till teorier och perspektiv inom det special- och socialpedagogiska ämnesområdet. I modulen diskuteras och analyseras normaliserings- och exkluderingsprocesser och olika former av special- och socialpedagogiska praktiker belyses utifrån historiska och teoretiska perspektiv. Ett färdighetstränande inslag består av att öva sig i att kommunicera kunskap till grupper utan specialkunskaper inom det område modulen behandlar. Särskild vikt läggs vid att reflektera över etiska ställningstaganden i relation till modulens tematik.

Modul 4: Ledarskap i organisationer, 7,5 hp
I modulen introduceras och problematiseras ledarskap utifrån olika teoretiska perspektiv och i olika organisatoriska sammanhang. Ledarskap diskuteras även utifrån digitalisering-, kultur-, mångfalds- och genusperspektiv. Ett färdighetstränande inslag består av att studenten övar sig på att förstå samt använda peer-review som metod. Särskild vikt läggs på att reflektera över hur modulens innehåll bidrar till att öka den kritiska förmågan gällande ledarskap.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp
Research Processes and Methods in Education I


Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för forskningsprocessens olika delar och hur de förhåller sig till varandra
 • redogöra för centrala vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp
 • visa kännedom om forskningsetiska principer
 • uppvisa kunskaper om vetenskaplig textproduktion med avseende på vetenskapliga kvalitetsaspekter
Färdighet och förmåga
 • formulera pedagogiska forskningsproblem samt välja adekvat vetenskaplig metod
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att värdera vetenskapliga texters internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar samt i relation till vetenskapsteoretiska traditioner
Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
Learning and Information Communication Technology


Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva hur lärande med stöd av IKT kan förstås och stödjas av sociokulturell teoribildning
 • visa grundläggande kunskaper om olika aktuella problemområden inom det pedagogiska forskningsfältet lärande och IKT
 • uppvisa grundläggande kunskap om enkät som datainsamlingsmetod
Färdighet och förmåga
 • med utgångspunkt i sociokulturell teori analysera lärande med stöd av IKT
 • med utgångspunkt i sociokulturell teori och forskning om lärande och IKT planera, analysera och presentera en plan för en IKT-stödd utbildningsinsats
 • använda och värdera enkät som datainsamlingsmetod
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och problematisera en IKT-stödd utbildningsinsats
 • reflektera över sitt eget lärande i relation till modulens innehåll
Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Normalization Processes in Education Practices


Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teoretiska perspektiv på exkluderings- och normaliseringsprocesser
 • visa kännedom om olika forskningsinriktningar med relevans för pedagogikämnet där exkluderings- och normaliseringsprocesser är i fokus
Färdighet och förmåga
 • analysera och diskutera socialpedagogiska och specialpedagogiska praktiker utifrån historiska och teoretiska perspektiv
 • kommunicera kunskap om modulinnehållet till olika grupper utan specialkunskaper inom det område modulen behandlar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över etiska ställningstaganden i relation till modulens tematik
Modul 4: Ledarskap i organisationer, 7,5 hp
Leadership in Organisations


Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för centrala teorier inom ledarskapsområdet
 • problematisera ledarskapets funktion och betydelse i organisationer på grundläggande nivå
 • problematisera ledarskap utifrån kultur-, mångfalds- och genusperspektiv
 • uppvisa grundläggande kunskaper om hur digitala arbetsmiljöer kan ledas och organiseras
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och granska forskning om ledarskap
 • visa förmåga att analysera ledarskap med utgångspunkt i olika teorier
 • uppvisa grundläggande förståelse för och användning av peer-review
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över hur modulens innehåll bidrar till att öka den kritiska förmågan gällande ledarskap

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp på Pedagogik A, varav Pedagogik som vetenskap 7,5 hp alternativt Introduktion till pedagogik 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.255-314). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig hemtentamen eller motsvarande uppgift. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst tre av de fyra ingående modulerna.

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp

Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett skriftligt seminarium (U/G)
Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp

Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig och muntlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig enkätstudie (U/G)
Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell muntlig och skriftlig kommunikationsuppgift (U/G)
Modul 4: Ledarskap i organisationer, 7,5 hp

Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)
 • en individuell skriftlig peer-review uppgift (U/G)
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Kursens ingående moduler kan vara delvis ändrade. För den som påbörjat Pedagogik A vid Umeå universitet, 30hp innan vårterminen 2017 kan det få vissa konsekvenser. För mer information och planering av fortsatta studier, kontakta studievägledaren för kursen.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 48

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Potter Gary
The philosophy of social science
1. uppl. : Edinburgh : Pearson education limited : 2000 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1 (19s). Tillhandahålls av institutionen.

Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
ISBN: 978-91-44-07490-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi
Thomassen Magdalene, Retzlaff Joachim
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2007 : 234 s. :
ISBN: 91-40-65070-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Därutöver tillkommer 2-3 vetenskapliga artiklar.

Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp

Bayne Sian
What’s the matter with ’technology-enhanced learning’?
Ingår i:
Learning, media and technology [Elektronisk resurs]
1976- : 40 : sid. 5-20 :
Obligatorisk

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

From Jörgen
Pedagogical Digital Competence – between values, knowledge and skills
Ingår i:
Higher Education Studies [Elektronisk resurs]
Canadian Center of Science and Education : 7 :
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/search/authors/view?firstName=Jorgen&middleName=&lastName=From&affiliation=&country=
Obligatorisk

Higher education dominance and siloed knowledge: a systematic review of flipped classroom research
Lundin Mona, Bergviken Resenfeldt Annika, Hillman Thomas, Lantz-Andersson Annika, Peterson Louise
International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15, 1-30 : 2018 :
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0101-6
Obligatorisk

Hrastinski Stefan (Red.)
Digitalisering av högre utbildning
1:1.uppl. : Lund : Studentlitteratur. ISBN: 9789144119724 : 2018 :
Obligatorisk

Jakobsson Anders
Socialkulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 17, No. 3-4 : 2012 :
Obligatorisk

Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is ‘enhanced’and how do we know? A critical literature review
Kirkwood A., Price L.
Learning, media and technology, 39(1), 6-36 : 2014 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2013.770404#.VX5yCf77670
Obligatorisk

What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?
Koehler Matthew J., Mishra Punya
Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70 : 2009 :
http://leegreen.wiki.westga.edu/file/view/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf/346772424/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf
Obligatorisk

Mahlangu Vimbi Petrus
The Good, the Bad, and the Ugly of Distance Learning in Higher Education
Trends in E-learning : 2018 :
Obligatorisk

Säljö Roger
Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
ISBN: 9789144101736
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Därutöver tillkommer två-tre vetenskapliga artiklar.

Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
ISBN: 9789127147461
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bartholdsson Åsa
Den vänliga maktutövningens regim
Stockholm : Liber : 2008 : 203 :
ISBN: 91-47-08475-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Börjesson Mats
Barn i behov av särskild korrigering : om att ställa barnhälsofrågorna på ett annat sätt
Ingår i:
Att arbeta med särskilt stöd
Stockholm : Statens skolverk : [2002] : 127 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: http://lektorio.files.wordpress.com/2008/08/pdf923.pdf

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion
Petersson Frida, Davidsson Tobias
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 286 sidor :
ISBN: 9789144109824
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Widding Ulrika
Problematic Parents and the Community Parent Education: Representations of Social Class, Ethnicity, and Gender
Journal of Feminist Family Therapy, 23(1), pp. 19-38 : 2010 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08952833.2011.548701
Obligatorisk

Etik i arbete med människor
Henriksen Jan-Olav, Vetlesen Arne Johan
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 305 s. :
ISBN: 9789144090207
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer fem-sju vetenskapliga artiklar.

Modul 4: Ledarskap i organisationer, 7,5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lahdenperä Pirjo
Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 122 s. :
ISBN: 978-91-44-00787-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Leadership Through a Gender Lens: how cultural environments and theoretical perspectives interact with gender
Rowley Sam, Hossain Farhad, Barry Paul
International Journal of Public Administration, 33, 81-87 : 2010 :
Obligatorisk

Virtual teams: a leader's guide
Hunsaker P., Hunsaker J.
Team Performance Management, 14(1/2), 86-101 : 2008 :
Obligatorisk

Effective Coordination of Shared Leadership in Global Virtual Teams
Nordbäck E. S., Espinosa J. A.
Journal of Management Information Systems, 36(1), 321-350 : 2019 :
Obligatorisk

Mot ett förändrat ledarskap? : om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv
Ellström Per-Erik, Fogelberg Eriksson Anna, Kock Henrik, Wallo Andreas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 229 s. :
ISBN: 9789144111919
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Maltén Arne
Det pedagogiska ledarskapet
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 264 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9144013892
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Därutöver tillkommer tre-fem vetenskapliga artiklar.