"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatkurs i pedagogik, 30 hp

Engelskt namn: Bachelor course in education

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PE156

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-10-21

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-13

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder 2, 15 hp
Som förberedelse för uppsatsmodulen ges en fördjupning i det pedagogiska forskningsfältet med tonvikt på metodologiska och teoretiska utgångspunkter. Ett betydande inslag på kursen består av att bearbeta, analysera och presentera olika former av empiriska material. I modulen ingår också att designa en studie med pedagogikvetenskaplig relevans som har en internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar. Modulen belyser även olika problemområden, såsom reliabilitet och validitet, forskningens samhällsrelevans samt etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och till pedagogikämnet. Utöver detta tränas även förmågan att kommunicera vetenskaplig kunskap med personer utan specialkunskaper inom det pedagogiska forskningsfältet.

Modul 2: Kandidatuppsats, 15 hp
Modulen inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå pedagogiska processer. Vidare inriktas modulen mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med handledaren. I uppsatsen skall ett vetenskapligt problem formuleras, undersökas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder 2, 15 hp (Research Processes and Methods in Education 2)
Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om det pedagogiska forskningsfältet med fokus på metodologiska och teoretiska aspekter
 • visa kunskap om olika analytiska verktyg rörande kvalitativa såväl som kvantitativa data
 • diskutera vetenskapens och den pedagogiska forskningens samhällsfunktion på ett fördjupat sätt

Färdighet och förmåga

 • genomföra och presentera statistiska analyser
 • genomföra och presentera analyser av textbaserat material
 • upprätta en forskningsplan med pedagogikvetenskaplig relevans som har en internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera samt göra bedömningar med hjälp av vetenskapliga kvalitetsaspekter
 • göra etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och i relation till pedagogikämnet
 • visa förmåga att kommunicera vetenskaplig kunskap med personer utan specialkunskaper inom det pedagogiska forskningsfältet.

Modul 2: Kandidatuppsats, 15 hp (Bachelor Essay)
Efter avslutad modul ska den studerade kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om tidigare forskning av relevans för uppsatsarbetets specifika forskningsområde
 • beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i uppsatsarbetet

Färdighet och förmåga

 • självständigt formulera, genomföra och rapportera ett uppsatsarbete med relevans för det pedagogiska forskningsområdet
 • självständigt söka och granska tidigare forskning med relevans för uppsatsabetet
 • självständigt samla in och tolka data med relevans för uppsatsarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten med en vetenskaplig medvetenhet
 • diskutera det egna uppsatsarbetet samt medstudenters uppsatsarbeten utifrån relevanta samhälleliga och etiska aspekter
 • självständigt placera in den egna kunskapsproduktionen inom befintlig pedagogisk forskning.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser på A/B-nivå motsvarande 45 högskolepoäng (hp) varav 15 hp ska utgöras av modulen Introduktion till pedagogik, 7,5 hp och Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning som baseras på individuella uppgifter. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Undervisning och handledning bedrivs med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar.

Examination

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder 2, 15 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig kvalitativ uppgift (U/G)
 • en individuell skriftlig kvantitativ uppgift (U/G)
 • ett skriftligt seminarium om vetenskapens och forskningens samhällsfunktion (U/G)
 • en individuell skriftlig forskningsplansövning (U/G/VG)
 • en individuell skriftlig uppgift om vetenskaplig bedömning (U/G)

Examinationen sker löpande under modulen liksom i slutet av modulen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på forskningsplansövningen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Modul 2: Kandidatuppsats
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig oppositionstext (U/G)
 • en individuell skriftlig svarstext (U/G)
 • en individuell skriftlig uppsats (U/G/VG)

Examinationen sker i slutet av modulen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda modulerna är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs att betyget väl godkänd har uppnåtts på båda modulerna. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till  Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder 2, 15 hp

Helgesson Gert
Forskningsetik
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 176 s. :
ISBN: 9789144088495
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-91-7307-352-3

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod
Larsen Ann Kristin, Dalén Hans
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2018] : 198 sidor :
ISBN: 9789151100111
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundberg Daniel
Pedagogik som vetenskap : Analys och argument
Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap, 47 s : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Kampen om kunskap : akademi och praktik
Brechensbauer Axel, Grafström Maria, Jonsson Anna, Klintman Mikael
Stockholm : Santérus förlag : 2019 : 173 sidor :
ISBN: 9789173591454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ingemann Jan Holm
Vetenskapsteori för samhällsvetare
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 213 s. :
ISBN: 9789140690012
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
Abrahamson Löfström Carina, Rombach Björn
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 331 sidor :
ISBN: 9789144130682
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer 3-4 vetenskapliga artiklar.

Modul 2: Kandidatuppsats

Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
Abrahamson Löfström Carina, Rombach Björn
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 331 sidor :
ISBN: 9789144130682
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-91-7307-352-3

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.