Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HRM i praktiken, 15 hp

Engelskt namn: HRM in Practice

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 2PE164

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-12

Reviderad av: Prefekten, 2021-06-14

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Inom denna praktikkurs tillämpas kunskaper inhämtade i tidigare teori- och metodmoment. Praktiken inriktas mot att ge den studerande möjligheter att inhämta generella kunskaper om praktikplatsens organisation, mål, beslutsfattande och verksamhet.

Förväntade studieresultat

HRM i praktiken 15 hp
HRM in Practice, 15 credits

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • välja ut och redogöra för relevanta teorier och begrepp i förhållande till det praktiska personalarbetet på praktikplatsen och aktuella utredningsuppgift
 • uppvisa grundläggande metodologiska kunskaper för utredningsuppgiftens utförande
Färdighet och förmåga
 • självständigt anskaffa praktikplats
 • visa förmåga att söka, samla och med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur värdera och kritiskt tolka och analysera empirisk information
 • visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt personalarbete
 • analysera och rapportera en, för verksamheten aktuell, personalfråga
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över praktiskt personalarbete i den aktuella verksamheten
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera med berörda personer på praktikplatsen
 • visa förmåga att göra etiska bedömningar gällande såväl personalarbetets utförande som i utredningsuppgiftens genomförande

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp, Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik, 7,5 hp samt HRM - innehåll och metoder, 30 hp med godkänt resultat på minst 27 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Praktiken inleds med en introduktion. Denna syftar till att göra praktikanten förtrogen med praktikarbetsplatsen och dess verksamhet. Här bör exempelvis beskrivningar av arbetsplatsens mål, resurser, regelsystem, organisation och övriga aktiviteter ingå. För att uppnå målen i praktiken är det angeläget att handledaren tillsammans med praktikanten under introduktionen upprättar en lokal arbetsplan för praktiken. I detta arbete bör arbetsuppgifterna väljas så att de
 • är representativa för praktikplatsen
 • ger en rimlig variation av problemområden
 • ger en gradvis stegring från enkla till mera komplicerade uppgifter
 • ger kunskaper som är överförbara och användbara i andra sammanhang
 • om möjligt ger praktikanten tillfälle att i dess helhet få följa olika typer av ärendeprocesser
Praktikanten och handledaren bör gemensamt besluta vilken personalfråga som ska utredas under praktikperioden (se nedan).

Efter introduktionen presenteras praktikarbetsplatsens personalarbete mer specifikt och praktikanten ges möjlighet att medverka i det dagliga arbetet. Praktikuppgifterna ska utgöra normala arbetsuppgifter vid företaget och vara ett naturligt inslag i den studerandes praktikverksamhet.
Praktikanten väljer, i samråd med praktikhandledaren och den ansvarige läraren, en aktuell, företagsspecifik personalfråga som praktikplatsen är betjänt av att få utredd.  Denna fråga ska praktikanten arbeta med (motsvarande cirka hälften av praktiktiden) under praktiken och redovisa i form av en rapport. Arbetet genomförs på praktikarbetsplatsen och i nära samarbete med praktikhandledaren.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
 • en godkänd praktikperiod med utgångspunkt i de förväntade studieresultaten (U/G)
 • en skriftlig individuell arbetsplatsbeskrivning och tidsplan (U/G)
 • en skriftlig individuell utredningsuppgift (U/G)
 • en individuell opponering vid seminarium (U/G)
 • skriftlig individuell HR-enkät (U/G)
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter.

För varje examinerande inslag (undantaget praktikperiod) anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Angående omprovstillfälle för praktikperiod, se avsnitt nedan gällande underkänd praktikperiod. 

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Litteratur väljs i samråd med praktikhandledaren och ansvarig lärare.