Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategisk HRM, 15 hp

Engelskt namn: Strategic Human Resource Management

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PE169

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-14

Innehåll

Kursen inriktas mot en fördjupning av kunskaper om HR-funktionens och personalvetarens roll i en organisation. Den strategiska HR-funktionen och professionalisering berörs liksom olika traditioner inom strategiskt HR. Begreppen Human Resource Management (HRM) och Human Resource Development (HRD) behandlas i vid mening. Sambandet mellan en verksamhets mål och inriktning och olika HR-strategier studeras och problematiseras. Särskild tonvikt läggs vid frågor rörande organisationsutformning/förändring, ledarskap, arbetsmiljö, prestation/belöning och kompetensförsörjning. Skilda kulturer och olika typer av verksamheter jämförs.

Under senare delen av kursen genomförs ett grupparbete utifrån ett casematerial, där studenterna ikläder sig rollen av medarbetare vid en HR-avdelning och gemensamt löser de uppdrag som ges till avdelningen, relaterat till ovan nämnda frågor.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten  kunna:

Kunskap och förståelse
  • förstå och analysera teoretiska perspektiv om strategiskt HRM och HRD
Färdigheter och förmåga
  • analysera och diskutera hur verksamhetsmål kan kopplas samman med ledarskaps-, HRM- och HRD-strategier
  • tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla HR-strategier för en specifik verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • prioritera olika strategiska vägval och göra etiska överväganden

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Social- och gruppsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet, 7,5 hp) samt HRM - innehåll och metod, 30 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Under den första delen läggs fokus på aktuell forskning om strategiarbete. Under den senare delen av kursen baseras undervisningen huvudsakligen på bearbetning av "case" och tillämpning av strategiarbete. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt i en individuell uppgift (hemtentamen) under kursens inledande del. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Examination sker vidare på gruppnivå under kursens senare del, i form av muntliga presentationer samt en skriftlig uppgift i form av en HR-strategi. Hemtentamen är den viktigaste, men inte den enda, bedömningskällan för graderingen "Väl godkänd" då den är den enda renodlat individuella uppgiften under kursen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Strategy and human resource management
Boxall Peter F., Purcell John
4th ed. : New York : Palgrave Macmillan : 2016 : 353 s. :
ISBN: 9781137407634
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cunningham J. Barton
Strategic human resource management in the public arena : a managerial perspective
Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2016 : xxi, 392 pages :
ISBN: 9781137438041
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

I övrigt tillkommer vetenskapliga artiklar som studenterna själva väljer för att kunna lösa och komplettera den individuella examinationsuppgiften.